1. Γενικές Πληροφορίες

Σας ενημερώνουμε ότι με την με αρ. πρωτ. 27659/09-03-2020 (ΑΔΑ: 960Μ46ΜΤΛΡ-93Μ) απόφαση παρατάθηκε η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης για την ένταξη των έργων της πρόσκλησης έτους 2019 του PRIMA  η οποία είχε αρχικά καθορισθεί στις 12/3/2020 σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. 20417/20-02-2020 απόφαση.

Ως νέα προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής μέσω πλατφόρμας, καθώς και υποβολής του φυσικού φακέλου ορίσθηκε η Παρασκευή 3 Απριλίου 2020.

Σχετικές συνδέσεις: