Γενικές Πληροφορίες

Ενημερώνονται οι ενδιαφερόμενοι ότι εγκρίθηκε πρόσφατα (19/1/2018) η τροποποίηση του προγράμματος εργασίας του Ορίζοντα 2020 (Η2020) για τα έτη 2018-2020. Η τροποποίηση αφορά την προσθήκη μιας νέας δράσης για την δημιουργία ενός δικτύου κέντρων που δραστηριοποιούνται στο χώρο του cybersecurity. O προϋπολογισμός (Π/Υ) της δράσης είναι 50Μ€, η κάθε πρόταση αναμένεται να έχει Π/Υ 16 Μ€ και για κάθε πρόταση απαιτείται η συμμετοχή τουλάχιστον 20 εταίρων από τουλάχιστον 9 χώρες. Η έναρξη υποβολής προτάσεων είναι 1/2/2018 και η λήξη 29/5/2018.

Περισσότερες πληροφορίες περιλαμβάνονται στο αναθεωρημένο πρόγραμμα εργασίας του Ορίζοντα 2020, το οποίο επισυνάπτεται. Η συγκεκριμένη προκήρυξη περιγράφεται στην σελίδα 104.

Βασίλειος Γογγολίδης
Αναπληρωτής εθνικός εκπρόσωπος στην επιτροπή H2020 LEIT ICT