array(3) {
  ["design"]=>
  string(7) "design2"
  ["link"]=>
  string(2) "97"
  ["back_text"]=>
  string(40) "ΠΙΣΩ ΣΤΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ"
}

H υπηρεσία επιστήμης και γνώσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τo Κοινό Κέντρο Ερευνών (Joint Research Centre – JRC), ανακοινώνει την προκήρυξη οκτώ προσκλήσεων υποβολής προτάσεων για πρόσβαση στις ερευνητικές υποδομές του στο Πέτεν (Ολλανδία), την Καρλσρούη (Γερμανία) και την Ίσπρα (Ιταλία).

Το JRC ανοίγει τρία από τα εργαστήρια Εκτίμησης Περιβαλλοντικών και Μηχανικών Υλικών (EMMA) που διαθέτει στο Πέτεν. Οι εγκαταστάσεις EMMA επικεντρώνονται σε δοκιμές υλικών σε υψηλές θερμοκρασίες και σε διαβρωτικά περιβάλλοντα με τη χρήση δειγμάτων δοκιμής, από τη μικροκλίμακα έως τη μακροκλίμακα. Οι περισσότερες έρευνες στηρίζουν διεθνή και ευρωπαϊκά έργα, στα οποία συμμετέχουν εθνικά εργαστήρια πυρηνικής έρευνας, πανεπιστήμια, καθώς και η πυρηνική βιομηχανία.

Το Εργαστήριο Χρηστών Ακτινιδών (ActUsLab) διαθέτει προηγμένα όργανα μέτρησης και έρευνας των ιδιοτήτων των υλικών σε διάφορες συνθήκες θερμοκρασίας, πίεσης και μαγνητικού πεδίου. Οι μελέτες που διεξάγονται στο JRC φέρνουν τη γνώση των ακτινιδών σε επίπεδο «σχεδιασμένων υλικών» («material by design»). Η προώθηση της διεθνούς συνεργασίας και η παροχή πρόσβασης σε εξειδικευμένες εγκαταστάσεις μέσω προγραμμάτων της ΕΕ είναι καίριας σημασίας για την υλοποίηση και την επέκταση του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας στους τομείς της χημείας των ακτινιδών και της φυσικής.

Το Ευρωπαϊκό Εργαστήριο Δομοστατικών Εκτιμήσεων (ELSA) διαθέτει τη μεγαλύτερη μονάδα «Hopkinson bar» (HopLab) στον κόσμο, η οποία χρησιμοποιείται για τη μελέτη υλικών και δομικών στοιχείων σε δυναμικά φορτία μεγάλων ταχυτήτων, όπως αυτά που προκύπτουν από εκρήξεις και προσκρούσεις, όπου είναι απαραίτητη η γνώση της συμπεριφοράς των υλικών υπό υψηλή παραμόρφωση.

Το εργαστήριο νανοβιοτεχνολογίας του JRC διαθέτει προηγμένες εγκαταστάσεις για διεπιστημονικές μελέτες, με ιδιαίτερη έμφαση στον χαρακτηρισμό των νανοϋλικών, των νανοφαρμάκων, των προηγμένων υλικών και των μικρο(νανο)πλαστικών. Το έργο επικεντρώνεται στην επιστημονικά τεκμηριωμένη κατανόηση των φυσικοχημικών ιδιοτήτων αυτών των υλικών και των αλληλεπιδράσεών τους με τα βιολογικά συστήματα.

Οι προσκλήσεις απευθύνονται σε ακαδημαϊκoύς κι ερευνητικούς οργανισμούς, τη βιομηχανία, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και γενικότερα από τον ιδιωτικό και το δημόσιο τομέα.

Πληροφορίες σχετικά με τα θέματα στα οποία θα δώσουν προτεραιότητα οι επικείμενες προκηρύξεις, με την κάλυψη εξόδων ταξιδιού και διαμονής για χρήστες από ιδρύματα εγκατεστημένα σε χώρα επιλέξιμη για το πρόγραμμα «Διεύρυνση της συμμετοχής και διάδοση της αριστείας», καθώς και ό,τι άλλο χρειάζεστε, μπορείτε να βρείτε εδώ: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/knowledge-research/open-access-jrc-research-infrastructures_en.

Προϋποθέσεις και κριτήρια πρόσβασης

1. Η επιλεξιμότητα των χωρών των ιδρυμάτων των χρηστών ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με το αν αφορούν τον πυρηνικό ή τον μη πυρηνικό τομέα.
2. Το ίδρυμα του κύριου χρήστη (Lead user) πρέπει να είναι πανεπιστήμιο, ερευνητικό ή δημόσιο ίδρυμα, ή μικρομεσαία επιχείρηση.
3. Αρχές δεοντολογίας σύμφωνα με το δίκαιο της ΕΕ, ιδίως το άρθρο 19 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1291/2013, και τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς στα κράτη μέλη της ΕΕ.

Το JRC μπορεί να παρέχει, υπό ορισμένες προϋποθέσεις (βλ. τη συγκεκριμένη πρόσκληση), συνεισφορά, χρηματική ή σε είδος, για την κάλυψη των εξόδων ταξιδιού και διαμονής, ανάλογα με τις ημέρες διαμονής των χρηστών, υπό την επιφύλαξη της διαθεσιμότητας κονδυλίων, προσωπικού και άλλων πόρων για τους χρήστες.

Οι αιτήσεις πρόσβασης στις ερευνητικές υποδομές του JRC μπορούν να υποβληθούν από σήμερα και έως τις εξής προθεσμίες:

Nanobiotech έως την 1η Μαρτίου 2023 στις 23:45 (ώρα κεντρικής Ευρώπης)
– ELSA ως τις 15 Φεβρουαρίου 2023 στις 23:45 (ώρα κεντρικής Ευρώπης)
– ACTUSLAB έως τις 10 Μαρτίου 2023 στις 23:45 (ώρα κεντρικής Ευρώπης), και
– EMMA ως τις 31 Ιανουαρίου 2023 στις 23:45 (ώρα κεντρικής Ευρώπης).

Μπορείτε να διαβάσετε παραδείγματα προηγούμενων ή εν εξελίξει συνεργασιών που πήραν μέρος στην πρόσκληση του JRC στο νέο φυλλάδιο για τις ερευνητικές υποδομές.