array(3) {
  ["design"]=>
  string(7) "design1"
  ["link"]=>
  string(2) "97"
  ["back_text"]=>
  string(40) "ΠΙΣΩ ΣΤΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ"
}

1. Γενικές Πληροφορίες

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ: ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΦΟΡΕΩΝ Αθήνα, 31-8-2011
Ταχ.Διεύθυνση: Μεσογείων 14-18 Αριθμ.Πρωτ. 8574
Ταχ.Κώδικας: 11510, Αθήνα
Πληροφορίες: Χ.Φωκά
Τηλ. 210 – 7458234
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΙΤΕ)
Α Π Ο Φ Α Σ Η
Έχοντας υπόψη:
1.Τις διατάξεις:
α. Της παρ. 5 του άρθρου 10 και των παρ. 3, 4 και 5 του άρθρου 11 του ν. 1514/85
“Ανάπτυξη της επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας” (ΦΕΚ: Α΄13), όπως έχουν
αντικατασταθεί από την παρ.1 του άρθρου 27 του ν. 3054/2002 «Οργάνωση της
αγοράς πετρελαιοειδών και άλλες διατάξεις»( ΦΕΚ: Α΄230)
β. Του άρθρου 1 του ν. 2919/2001 «Σύνδεση έρευνας και τεχνολογίας με την
παραγωγή και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ: Α΄128 )
γ.Της παρ. 3 του άρθρου 26 του ν.3879/2010 «Ανάπτυξη της Δια Βίου Μάθησης και
λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄163) με το οποίο η αναστολή της ισχύος των διατάξεων
του ν. 3653/2008 (ΦΕΚ Α΄49) παρατείνεται από τη λήξη της (31-12-2010, σύμφωνα
με το άρθρο 2 του ν.3822/2010 ΦΕΚ Α΄ 21) έως 31-12-2011.
δ. Του άρθρου 12 του ν.1771/88 “Τροποποίηση και συμπλήρωση του συστήματος
εισαγωγής σπουδαστών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και άλλες διατάξεις” (ΦΕΚ:
Α΄71).
ε. Του άρθρου 14 του ν. 2190/94 “Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή
προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης” (ΦΕΚ: Α΄ 28)
στ. Του άρθρου 32 του ν. 3419/2005 «Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) και
εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής Νομοθεσίας» (ΦΕΚ Α΄297)
2. Το άρθρο 7 του Π.Δ.432/87 «Σύσταση νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου με
την επωνυμία ΄΄Ιδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας’’» (ΦΕΚ Α΄204)
3. Το άρθρο 2 του Π.Δ. 185/2009 «Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών….και
Νησιωτικής Πολιτικής» (ΦΕΚ Α΄213)
4.Το άρθρου 4 του ΠΔ. 24/2010 «Ανακαθορισμός των αρμοδιοτήτων των
Υπουργείων και τροποποιήσεις του π.δ.189/2009» (ΦΕΚ Α΄56)
5. Το άρθρο 8 του Π.Δ.189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των
Υπουργείων» (ΦΕΚ Α΄221)
6. Το Π.Δ.149/99 «Καθορισμός θέσεων και ειδικοτήτων …στις οποίες επιτρέπεται ο
διορισμός ή η πρόσληψη και πολιτών των Κρατών – Μελών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης» (ΦΕΚ: Α΄148)
7. Το με αρ. πρωτ. 685/27-7-2011 έγγραφο του ΙΤΕ
α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε
Προκηρύσσουμε την πλήρωση της θέσης του Διευθυντή για το Ινστιτούτο
Βιοϊατρικών Ερευνών του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), ως εξής:
1.Οι υποψήφιοι πρέπει να συγκεντρώνουν τα εξής προσόντα:
Να είναι επιστήμονες που να έχουν προσόντα ερευνητή Α’ βαθμίδας, δηλαδή:
Αποδεδειγμένη ικανότητα να αναπτύσσουν την έρευνα και τις εφαρμογές της σε
νέους τομείς, να συντονίζουν δραστηριότητες σε ευρύτερα πεδία έρευνας και
τεχνολογικής ανάπτυξης, να συμβάλλουν στη χάραξη ερευνητικής και τεχνολογικής
πολιτικής και την ανάπτυξη ερευνητικών οργανισμών με την προσέλκυση
εξωτερικών χρηματοδοτήσεων, να έχουν αναγνωρισθεί διεθνώς για τη συμβολή τους
σε επιστημονικούς και τεχνολογικούς τομείς της ειδικότητάς τους να έχουν συμβάλει
στη διάδοση και εφαρμογή της παραγόμενης από την έρευνα γνώσης, να έχουν
πλούσιο συγγραφικό έργο σε μονογραφίες ή δημοσιεύσεις σε περιοδικά διεθνώς
αναγνωρισμένου κύρους ή και σημαντικά διπλώματα ευρεσιτεχνίας.
Επίσης να έχουν ειδίκευση σε επιστημονικό ερευνητικό αντικείμενο της
επιστημονικής περιοχής του Ινστιτούτου, επαρκή διοικητική πείρα και να μην έχουν
συμπληρώσει κατά την ημέρα του διορισμού τους το 63ο έτος της ηλικίας τους.
Υποψήφιοι μπορεί να είναι και μέλη του ΔΕΠ των ΑΕΙ της χώρας, εφόσον έχουν τις
παραπάνω προϋποθέσεις, σύμφωνα με το άρθρο 12 παρ.1 του ν.1771/88.
Προκειμένου για πολίτες Κρατών – Μελών της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης, απαιτείται
επαρκής γνώση της ελληνικής γλώσσας, η οποία θα διαπιστωθεί από την ειδική
επιτροπή κριτών.
2. Ο Διευθυντής του Ινστιτούτου διορίζεται με απόφαση του Υπουργού με πενταετή
θητεία και με τη διαδικασία που προβλέπεται στην παρ.1 του άρθρου 27 του ν.
3054/02.
Με το διορισμό του θεωρείται ότι κατέχει προσωποπαγή θέση ερευνητή Α΄ για όλες
τις συνέπειες υπό την αίρεση του άρθρου 32 του ν. 3419/05.
Η θητεία του Διευθυντή του Ινστιτούτου μπορεί να ανανεωθεί από τον Υπουργό για
μία ακόμη πενταετία με τις προϋποθέσεις του άρθρου 11 παρ. 5 του ν. 1514/85.
3. Ο Διευθυντής του Ινστιτούτου υπηρετεί με πλήρη απασχόληση. Συγχρόνως μπορεί
να ασκεί ερευνητικά καθήκοντα με μερική απασχόληση μόνο στο ίδιο ερευνητικό
κέντρο ή αν είναι μέλος ΔΕΠ των ΑΕΙ, να διδάσκει ένα εξαμηνιαίο μάθημα, με την
επιφύλαξη των διατάξεων του ν.2530/97(ΦΕΚ:Α΄ 218).
4. Για το διορισμό στην προκηρυσσόμενη θέση απαιτούνται τα ακόλουθα
δικαιολογητικά:
I. Πιστοποιητικό γεννήσεως. Προκειμένου για πολίτες κρατών–μελών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του κράτους, την
ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος.
II. Για τους άρρενες πιστοποιητικό στρατολογικής καταστάσεως (τύπου Α). Το
κώλυμα των στρατιωτικών υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες κράτους –
μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο οποίο δεν προβλέπεται όμοιο κώλυμα
διορισμού.
III. Αντίγραφο ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσεως.
Τα δικαιολογητικά της προηγούμενης παραγράφου δεν υποβάλλονται από τον
ενδιαφερόμενο αλλά θα αναζητηθούν αυτεπαγγέλτως από τη Γενική Γραμματεία
Έρευνας και Τεχνολογίας βάσει των διατάξεων των άρθρων 5 του Ν. 3242/04 (ΦΕΚ
102/Α΄) και 16 του Ν. 3448/06 (ΦΕΚ 57/Α΄) στο πλαίσιο της έκδοσης της τελικής
πράξης διορισμού.
Οι υποψήφιοι οφείλουν να υποβάλουν τα ακόλουθα:
1. Αίτηση (χειρόγραφη ή δακτυλογραφημένη) στην οποία ο ενδιαφερόμενος
θα ζητεί να γίνει δεκτή η υποψηφιότητά του και θα αναφέρει τα
συνυποβαλλόμενα δικαιολογητικά.
2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/2006 στην οποία θα αναγράφονται (εν
γνώσει των κυρώσεων που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του
άρθρου 22 του Ν. 1599/1986) τα ακόλουθα: ιθαγένεια κράτους μέλους
της ΕΕ, ολοκλήρωση στρατιωτικών υποχρεώσεων, λευκό ποινικό μητρώο,
βεβαίωση της ακρίβειας όλων των υποβαλλομένων στοιχείων. Τα μέλη
ΔΕΠ θα πρέπει επίσης να δηλώνουν ότι σε περίπτωση εκλογής τους θα
ενταχθούν σε καθεστώς μερικής απασχόλησης στο Ίδρυμα από το οποίο
προέρχονται και ότι η σχετική πράξη θα προσκομιστεί στο ερευνητικό
κέντρο σε εύλογο διάστημα από το διορισμό τους.
3. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, στην ελληνική γλώσσα, σε δύο (2)
αντίτυπα σε έντυπη μορφή, καθώς και δύο (2) αντίτυπα αναλυτικού
βιογραφικού σημειώματος, σε ηλεκτρονική μορφή.
4. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, στην αγγλική γλώσσα, σε δύο (2)
αντίτυπα σε έντυπη μορφή, και δύο (2) σε ηλεκτρονική μορφή.
5. Ανάτυπα δημοσιεύσεων σε δύο (2) αντίτυπα σε έντυπη ή/και ηλεκτρονική
μορφή.
6. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.
7. Αντίγραφα τίτλων σπουδών της ημεδαπής ή αλλοδαπής τα οποία θα
υποβληθούν επικυρωμένα κατά το διορισμό. Εφόσον πρόκειται για
τίτλους σπουδών από ιδρύματα της αλλοδαπής, οι Έλληνες πολίτες
υποχρεούνται να προσκομίσουν πιστοποιητικό αναγνώρισης από το
ΔΟΑΤΑΠ (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ) κατά την υποβολή των ανωτέρω
δικαιολογητικών ή εναλλακτικά κατά το διορισμό.
Υποψηφιότητες υποβάλλονται στη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας :
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Μεσογείων 14-18, Τ.Θ: 14631, Τ.Κ. 11510 Αθήνα τηλ
210-7458234 αρμόδια : Χ. Φωκά, μέχρι 31-10-2011 .
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ