Γενικές Πληροφορίες

Ανακοινώθηκε από τον διακυβερνητικό Οργανισμό COST προκήρυξη  για την πλήρωση των θέσεων: ‘Digital Communication Officer’ και ‘Science Officer’. Η προθεσμία υποβολής λήγει στις 15 Ιανουαρίου 2017.

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο: www.cost.eu