1. Γενικές Πληροφορίες

Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) – Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ (ΙΗΔΛ).προκηρύσσει μία (1) θέση ερευνητή Β’ Γ Βαθμίδας, με γνωστικό αντικείμενο “Νανοϋλικά για εφαρμογές στην ενέργεια ή/και στο περιβάλλον”.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν σχετική αίτηση υποψηφιότητας, συνοδευόμενη από όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά (να εσωκλείεται και αρχείο σε ηλεκτρονική μορφή):

  • αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο πρόσωπο ή
  • ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή ή με εταιρεία ταχυμεταφορών (σφραγίδα ταχυδρομείου ή αποδεικτικό αποστολής εταιρείας ταχυμεταφορών έως την καταληκτική ημερομηνία) στην παρακάτω διεύθυνση:

ΙΗΔΛ/ΙΤΕ

Υπόψη: κ. Λία Παπαδοπούλου

Ν. Πλαστήρα 100, Βασιλικά Βουτών

700 13 Ηράκλειο, ΚΡΗΤΗ

Τηλ. 2810 391300 ή 391303

  • με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος στη διεύθυνση: liap@iesl.forth.gr

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής υποψηφιοτήτων: 30/9/2017.