1. Γενικές Πληροφορίες

Συχνές ερωτήσεις – απαντήσεις για την υποβολή αίτησης χρηματοδότησης στη Δράση «ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ/ ΣΣΚ» -2η Πρόσκληση: Επιχειρήσεις»

Για ερωτήματα, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμπληρώνουν το σχετικό ΕΝΤΥΠΟ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ της Αναλυτικής Πρόσκλησης  και να το αποστέλλουν προς την ηλεκτρονική διεύθυνση ssk.2@gsrt.gr.

Συχνές Ερωτήσεις – Απαντήσεις για τη Δράση «ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ/ ΣΣΚ» -2η Πρόσκληση: Επιχειρήσεις»