array(3) {
  ["design"]=>
  string(7) "design2"
  ["link"]=>
  string(2) "97"
  ["back_text"]=>
  string(40) "ΠΙΣΩ ΣΤΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ"
}

Την Παρασκευή, 10 Ιουνίου, ο Γενικός Γραμματέας Έρευνας και Καινοτομίας, κ. Αθανάσιος Κυριαζή συμμετείχε ως εκπρόσωπος της Ελλάδας στη Σύνοδο του Συμβουλίου Ανταγωνιστικότητας (Τομέας Έρευνας), το οποίο διεξήχθη στο Λουξεμβούργο υπό τη Γαλλική Προεδρία με τη συμμετοχή των αρμόδιων υπουργών των κρατών – μελών και της Επιτρόπου Καινοτομίας, Έρευνας, Πολιτισμού, Εκπαίδευσης και Νεολαίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κυρίας Mariya Gabriel.

Στη διάρκεια της Συνόδου, υιοθετήθηκαν συμπεράσματα σε τρεις τομείς: α. στις «Αποστολές του Ορίζοντα Ευρώπη». Μέσω αυτών των συμπερασμάτων το Συμβούλιο παρέχει στα κ-μ καθοδήγηση σχετικά με το πλαίσιο υλοποίησης των ευρωπαϊκών Αποστολών, τη διακυβέρνησή τους, τη χρηματοδότηση, την παρακολούθηση και την αξιολόγησή τους. β. στις «Αρχές και Αξίες για τη διεθνή συνεργασία στους τομείς Έρευνας και Καινοτομίας» και στην έναρξη πολυμερούς διαλόγου διεθνούς Ε&Τ συνεργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τρίτες χώρες. γ. στην «Ανοικτή Επιστήμη». Οι υπουργοί υιοθέτησαν τα συμπεράσματα για την Αποτίμηση της έρευνας ως βασικής προϋπόθεσης υλοποίησης της Ανοικτής Επιστήμης και για τις αρχές οι οποίες πρέπει να διέπουν τη διαδικασία στο σύνολό της. Ακολούθησε Συζήτηση προσανατολισμού με θέμα την «Υποστήριξη των ερευνητών σε περιόδους κρίσης».  Τα κ-μ τοποθετήθηκαν επί της ανάγκης υποστήριξης των νέων ερευνητών σε εθνικό και ενωσιακό επίπεδο σε περιόδους κρίσεων, όπως της πανδημίας COVID-19 και του πολέμου στην Ουκρανία.

Ο κ. Κυριαζής, στην ενότητα για τις «Αρχές και Αξίες για τη διεθνή συνεργασία στους τομείς Έρευνας και Καινοτομίας», δήλωσε τη συμφωνία της Ελλάδας με τις Αρχές και Αξίες που συμπεριλαμβάνονται στο κείμενο του σχεδίου συμπερασμάτων και αναφέρθηκε στην Ακαδημαϊκή ελευθερία ως προϋπόθεση για την έρευνα, στην αξία της «επιστημονικής διπλωματίας», την ισορροπημένη κινητικότητα των ερευνητών και την έναρξη πολυμερούς διαλόγου με διεθνείς εταίρους, με έμφαση σε χώρες με τις οποίες υπάρχει μακροχρόνια συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση, χαρακτηρίζοντάς τις ως «περιουσιακό στοιχείο». Προέβη, επίσης, και σε ειδική αναφορά στο πρόγραμμα PRIMA/Program for the Research and Innovation in the Mediterranean Area, υποστηρίζοντας τη συνέχισή του και εξέφρασε την υποστήριξή του  προς τη Δήλωση για την Ουκρανία.

Όσον αφορά την ενότητα για την «Ανοικτή Επιστήμη», ο κ. Κυριαζής παρεμβαίνοντας είπε ότι το κείμενο συμπερασμάτων είναι πολύ καλό και ευχαρίστησε την Προεδρία, δηλώνοντας σχετικά ότι είναι «προσηλωμένη στην αξιοκρατία» σε ό,τι αφορά στην αποτίμηση της Έρευνας σε όλα τα στάδια υλοποίησής της, παρατηρώντας, μεταξύ άλλων, ότι: «η ακεραιότητα και οι ηθικές αξίες στη διαδικασία αξιολόγησης των ερευνητικών αποτελεσμάτων όλων των επιστημονικών πεδίων είναι πράγματι αδιαπραγμάτευτες, ενώ είναι, επίσης, ορθό η αποτίμηση να γίνεται από τους ίδιους τους ερευνητές (όλων των βαθμίδων) οι οποίοι θα πρέπει να αποκτούν από τα αρχικά στάδια της σταδιοδρομίας τους ανάλογες δεξιότητες».

Στη Συζήτηση προσανατολισμού για την «Υποστήριξη των ερευνητών σε περιόδους κρίσης», ο κ. Κυριαζής αναφέρθηκε στα προβλήματα που δημιούργησε η πανδημία στην απασχόληση και τη χρηματοδότηση προγραμμάτων για νέους ερευνητές, σε συνέχεια μιας σχετικά μακράς περιόδου λήψης μέτρων ανάκαμψης της οικονομίας της. Επεσήμανε ότι η ανεργία στο χώρο τους έφτασε σε υψηλά επίπεδα παράλληλα προς την ήδη μη ισόρροπη φυγή εγκεφάλων προς το εξωτερικό. Επιπρόσθετα, ανέφερε μέτρα που ελήφθησαν, όπως την ίδρυση του  ΕΛΙΔΕΚ και τη δημιουργία της πλατφόρμας elevate Greece με στόχο την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας των νέων ερευνητών και επιστημόνων σε καινοτόμους τομείς  αιχμής.

Η Σύνοδος ολοκληρώθηκε με συζήτηση στο γεύμα εργασίας με θέμα: «Προς τη δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Χώρου Καινοτομίας».  Ο κ. Κυριαζής τόνισε ότι η Ελλάδα θεωρεί την πρόσβαση στη χρηματοδότηση κορυφαία προτεραιότητα για τους νέους επιχειρηματίες στην Ευρώπη σήμερα. Επεσήμανε ότι η διασφάλισή της απαιτεί συντονισμένη δράση τόσο σε επίπεδο ΕΕ όσο και σε εθνικό επίπεδο, καθώς και ότι οι συνέργειες μεταξύ εθνικών και ευρωπαϊκών πρωτοβουλιών θα πρέπει να αναπτυχθούν περαιτέρω και να ενσωματωθούν σε εθνικά προγράμματα για την προσέλκυση ταλέντων και τη δημιουργία αντίκτυπου στην οικονομία.

Επίσης, αναφέρθηκε στην εθνική στρατηγική της Ελλάδας για τη χρηματοδότηση της δημιουργίας και της κλιμάκωσης νεοφυών επιχειρήσεων σε πρώιμο στάδιο, παρατηρώντας ότι: «η επιχειρηματικότητα πρέπει να ενθαρρυνθεί με τη μορφή παροχής κινήτρων για την αξιοποίηση των επιχειρηματικών δεξιοτήτων των νέων ερευνητών στα Πανεπιστήμια και τα Ερευνητικά Κέντρα».

Ακολούθως, ο κ. Κυριαζής επεσήμανε ότι η εκπαίδευση μαθητών και ερευνητών σε θέματα που σχετίζονται με την καινοτομία και την καλλιέργεια και αξιοποίηση του επιχειρηματικού τους ταλέντου είναι πραγματικά απαραίτητη για την ενθάρρυνση της επιχειρηματικότητας.

Τέλος, ανέφερε ότι: «οι τεχνολογικές υποδομές μπορεί να είναι βασικοί παράγοντες για την επιτάχυνση του μετασχηματισμού της βασικής έρευνας σε καινοτόμες ιδέες και υπηρεσίες, ώριμες για αξιοποίηση από τις επιχειρήσεις».