Γενικές Πληροφορίες

Σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. πρωτ. 5578 – 21/10/2021 (ΑΔΑ: ΩΦ6Ι46ΜΤΛΡ-Η66) απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Ι. Τσακίρη, με θέμα: «Τελευταία Παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης έργων στη Δράση «Στήριξη Νεοφυών Επιχειρήσεων Εθνικού Μητρώου “Elevate Greece” για την αντιμετώπιση της πανδημίας Covid-19» – Κωδικός Πρόσκλησης 035ΚΕ»

Ως ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης στο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (www.ependyseis.gr/mis) ορίζεται η ημερομηνία δημοσίευσης της Πρόσκλησης, με καταληκτική ημερομηνία την 10η Νοεμβρίου 2021 και ώρα 15.00.