Στις 25 Ιανουαρίου 2021, πραγματοποιήθηκε η 1η διαδικτυακή συνάντηση της συμβουλευτικής ομάδας εργασίας της πλατφόρμας για τον τομέα Αγροδιατροφή, στο πλαίσιο διαμόρφωσης της Εθνικής Στρατηγικής Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΕΣΕΤΑΚ) για την περίοδο 2021 – 2027.

Την συνάντηση χαιρέτησαν οι Γενικοί Γραμματείς:

  • Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ, κ. Δημήτριος Σκάλκος
  • Έρευνας και Καινοτομίας, κ. Αθανάσιος Κυριαζής
  • Βιομηχανίας, κ. Ιωάννης Κυριακού

Συμμετείχαν στελέχη σημαντικών επιχειρήσεων, υψηλού κύρους ερευνητές από πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα, θεσμικοί εκπρόσωποι συλλογικών οργάνων παραγωγικών φορέων, εκπρόσωποι της Γ.Γ.Β και της Γ.Γ.Δ.Ε/ΕΣΠΑ, καθώς και εκπρόσωποι συναρμόδιων Υπουργείων και Οργανισμών.

Επισυνάπτεται το υλικό που ήταν διαθέσιμο προς τα μέλη της συμβουλευτικής.