Στις 12 Απριλίου 2021, πραγματοποιήθηκε η 2η διαδικτυακή συνάντηση της συμβουλευτικής ομάδας εργασίας της πλατφόρμας για τον τομέα Υγεία κα Φάρμακα, στο πλαίσιο διαμόρφωσης της Εθνικής Στρατηγικής Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΕΣΕΤΑΚ) για την περίοδο 2021 – 2027.

Στην συνάντηση συμμετείχαν τα μέλη της συμβουλευτικής ομάδας, δηλαδή, στελέχη σημαντικών επιχειρήσεων, υψηλού κύρους ερευνητές από πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα, θεσμικοί εκπρόσωποι συλλογικών οργάνων παραγωγικών φορέων, εκπρόσωποι της Γ.Γ.Β και της Γ.Γ.Δ.Ε/ΕΣΠΑ, καθώς και εκπρόσωποι συναρμόδιων Υπουργείων και Οργανισμών.

Αντικείμενο της συνάντησης ήταν η παρουσίαση των βασικών συμπερασμάτων που προέκυψαν από την επεξεργασία των απαντήσεων που απέστειλαν στην ΓΓΕΚ τα μέλη της συμβουλευτικής ομάδας, σε σχετικό, δομημένο ερωτηματολόγιο που τους είχε σταλεί, σύμφωνα με τον σχεδιασμό που είχε παρουσιαστεί στην 1η συνάντηση της συμβουλευτικής.

Επισυνάπτεται το υλικό που ήταν διαθέσιμο προς τα μέλη της συμβουλευτικής.