Την Τετάρτη 28 Απριλίου 2021, πραγματοποιήθηκε η 3η διαδικτυακή συνάντηση της Συμβουλευτικής Ομάδας Εργασίας (ΣΟΕ) της πλατφόρμας Καινοτομίας της ΓΓΕΚ του τομέα «Περιβάλλον – Βιώσιμη Ανάπτυξη – Κυκλική Οικονομία», στο πλαίσιο διαμόρφωσης της Εθνικής Στρατηγικής Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΕΣΕΤΑΚ) της Προγραμματικής Περιόδου2021 – 2027.

Στην συνάντηση συμμετείχαν τα μέλη της συμβουλευτικής ομάδας, δηλαδή, στελέχη σημαντικών επιχειρήσεων, υψηλού κύρους ερευνητές από Α.Ε.Ι. και Ερευνητικά Κέντρα, θεσμικοί εκπρόσωποι συλλογικών οργάνων παραγωγικών φορέων, εκπρόσωποι της Γ.Γ.Β και της Γ.Γ.Δ.Ε/ΕΣΠΑ, καθώς και εκπρόσωποι συναρμόδιων Υπουργείων και Οργανισμών.

Αντικείμενο της συνάντησης ήταν η προσπάθεια ανάδειξης των τελικών παρεμβάσεων του τομέα σε σχέση με τις συζητήσεις της ΣΟΕ αναφορικά με τα στοιχεία που προέκυψαν από το δομημένο ερωτηματολόγιο που τους είχε σταλεί, και της προεργασίας κατά την συνάντηση της 14ης Απριλίου 2021.

Επισυνάπτεται το υλικό που ήταν διαθέσιμο προς τα μέλη της συμβουλευτικής.