ην Πέμπτη 6 Μαΐου 2021, πραγματοποιήθηκε η 3η Διαδικτυακή Συνάντηση της Συμβουλευτικής Ομάδας Εργασίας της πλατφόρμας «Έξυπνες Μεταφορές και Εφοδιαστική Αλυσίδα», στο πλαίσιο διαμόρφωσης της Εθνικής Στρατηγικής Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΕΣΕΤΑΚ) για την περίοδο 2021 – 2027.

Στη συνάντηση συμμετείχαν τα μέλη της συμβουλευτικής ομάδας, θεσμικοί εκπρόσωποι συλλογικών οργάνων παραγωγικών φορέων και εκπρόσωποι της Κεντρικής Διοίκησης.

Αντικείμενο της συνάντησης ήταν η οριστικοποίηση των προτεραιοτήτων του τομέα, μετά την οριστικοποίηση των περιοχών παρέμβασης που είχε πραγματοποιηθεί κατά την προηγούμενη συνάντηση.

Κοινοποιήθηκε σχετική μελέτη του ΣΕΒ, με τίτλο Επιτελική Σύνοψη Logistics του Οκτωβρίου 2020.

Παρατίθεται συνημμένως και ο τελικός πίνακας περιοχών παρεμβάσεων και των ενδεικτικών προτεραιοτήτων, όπως συμφωνήθηκε.