Γενικές Πληροφορίες

Ανακοινώθηκε η τρίτη (3η) τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης ερευνητικών έργων στη Δράση ‘‘Ειδικές Δράσεις «ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ» – «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ» – «ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ»’’ του ΕΠΑνΕΚ, ΕΣΠΑ 2014-2020.

Σημειώνεται ότι με την 3η  τροποποίηση η δημόσια δαπάνη της Δράσης ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 38.681.250 €.