Γενικές Πληροφορίες

Στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (Π.Σ.Κ.Ε.), στο μενού «Υποβολές», έχουν αναρτηθεί οι εκθέσεις της εθνικής αξιολόγησης για όλες τις υποβληθείσες  προτάσεις καθώς και η έκθεση ελέγχου φυσικού φακέλου για τους δυνητικούς δικαιούχους που κλήθηκαν να υποβάλλουν δικαιολογητικά ένταξης.

Οι δικαιούχοι της Δράσης  «Διμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας – Ρωσίας – Παράταση και Τροποποίηση» με Κωδικό ΟΠΣ 1955 , στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν ενστάσεις στο Π.Σ.Κ.Ε. με καταληκτική ημερομηνία την 14η Μαρτίου 2018.