array(3) {
 ["design"]=>
 string(7) "design2"
 ["link"]=>
 string(2) "97"
 ["back_text"]=>
 string(40) "ΠΙΣΩ ΣΤΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ"
}

Η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας (ΓΓΕΚ) του Υπουργείου Ανάπτυξης έχει οριστεί ως Ενδιάμεσος Φορέας του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» και της έχουν ανατεθεί καθήκοντα της Διαχειριστικής Αρχής του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» για τη διαχείριση πράξεων της Δράσης «Διακρατικές Συνεργασίες στην Έρευνα και Καινοτομία».

Στο πλαίσιο του ορισμού της, της μακρόχρονης ενασχόλησης με το αντικείμενο των Διμερών και Πολυμερών Διακρατικών Συνεργασιών, καθώς και των εν ισχύι διμερών Συμφωνιών Επιστημονικής και Τεχνολογικής Συνεργασίας με άλλες χώρες, η ΓΓΕΚ προτίθεται να προχωρήσει μέχρι το τέλος του 2024 σε κοινές προκηρύξεις με τις παρακάτω χώρες:

 • Γερμανία (με ενδεικτική Δημόσια Δαπάνη 4 εκ. €)
 • Κίνα (με ενδεικτική Δημόσια Δαπάνη 4 εκ. €)
 • Κύπρο (με ενδεικτική Δημόσια Δαπάνη 2 εκ. €)
 • Τουρκία (με ενδεικτική Δημόσια Δαπάνη 3 εκ. €)

Οι Διακρατικές Συνεργασίες εντάσσονται στο Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα» του ΕΣΠΑ 2021-2027, στην Προτεραιότητα 1 «Ενίσχυση της έρευνας και της Καινοτομίας» του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» 2021 – 2027, και ειδικότερα στον Ειδικό Στόχο Ειδικό Στόχο 1-1.1-03:  «Διακρατικές Συνεργασίες στην Έρευνα και Καινοτομία» και αποσκοπούν στην ενίσχυση της εξωστρέφειας και της ανταγωνιστικότητας του συστήματος έρευνας και καινοτομίας μέσω ανάπτυξης συνεργασιών μεταξύ ερευνητικών οργανισμών και επιχειρήσεων άλλων χωρών.

Τα διμερή έργα που θα χρηματοδοτηθούν μέσω της δράσης θα προωθήσουν πεδία αμοιβαίου ενδιαφέροντος που έχουν διαμορφωθεί μέσω διαβουλεύσεων με τους αρμόδιους φορείς των συνεργαζόμενων χωρών  και είναι συμβατοί με τους Τομείς Προτεραιότητας της Εθνικής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης 2021-2027 (https://gsri.gov.gr/exypni-exeidikefsi/).

Οι επιλέξιμοι τομείς, ανά χώρα, θα παρατεθούν αναλυτικά στις επιμέρους προσκλήσεις των Δράσεων. Επί του παρόντος, έχουν από κοινού με τις εμπλεκόμενες χώρες συμφωνηθεί τα ακόλουθα:

Α. ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ

Η πρόσκληση με θέμα «Διμερής Επιστημονική και Τεχνολογική Συνεργασία Ελλάδας – Γερμανίας» αναμένεται ότι θα ανακοινωθεί κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2024 και προβλέπεται ότι θα περιλαμβάνει ενδεικτικά τα ακόλουθα πεδία:

Α.1. ΠΡΑΣΙΝΟ ΥΔΡΟΓΟΝΟ – ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΑΜΑΤΑ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΑ ΟΥΔΕΤΕΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ: Υλικά για τεχνολογίες παραγωγής, μεταφοράς, αποθήκευσης  συμπεριλαμβανομένης της συμπίεσης και χρήσης υδρογόνου. Παραγωγή, αποθήκευση, καθαρισμός, συμπίεση υδρογόνου

 • παραγωγή πράσινου υδρογόνου και ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογιών παραγωγής. Τα έργα μπορεί επίσης να περιλαμβάνουν έρευνα για τον συνδυασμό τεχνολογιών για τη βιώσιμη παροχή νερού ως βασικής πρώτης ύλης ή άλλων αποτελεσματικών μορφών διάσπασης του νερού.
 • παραγωγή παραγώγων υδρογόνου με βάση το πράσινο υδρογόνο (π.χ. μετατροπή υδρογόνου σε χημικές πρώτες ύλες και συνθετικά καύσιμα· ανάπτυξη «επιτόπιων λύσεων”- δοχείων»).
 • ενσωμάτωση του πράσινου υδρογόνου (και των παραγώγων του) στο ενεργειακό σύστημα.

ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ : Τεχνολογίες για χρήση υδρογόνου για την παραγωγή ενέργειας στη βιομηχανία, μεταφορές, σταθερές εφαρμογές (π.χ. κυψέλες καυσίμου)

 • ενσωμάτωση του πράσινου υδρογόνου (και των παραγώγων του) στο ενεργειακό σύστημα.
 • ολοκληρωμένη χρήση πράσινου υδρογόνου σε εφαρμογές που δεν θα μπορούσαν να απανθρακοποιηθούν διαφορετικά (π.χ. οχήματα με κυψέλες καυσίμου σε προσωπικές και βαριές μεταφορές εμπορευμάτων, ηλεκτρονικά καύσιμα στη γεωργία, απανθρακοποίηση εταιρειών χάλυβα και χημικών προϊόντων, μετάβαση στην ηλεκτρονική κηροζίνη αεροπορία).
 • Οριζόντιες δράσεις (ασφάλεια, κανονισμοί, ενημέρωση κοινού κ.τ.λ.)
 • Πιλοτικά έργα πράσινου υδρογόνου

Ειδικά στο πεδίο «Οριζόντιες Δράσεις» μπορούν να υποβληθούν και προτάσεις που θα αφορούν σε νέες μεθόδους αξιοποίησης των αποτελεσμάτων της έρευνας και μεταφοράς τεχνολογίας, στον τομέα του Υδρογόνου.

Β. ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΚΥΠΡΟΥ

Η πρόσκληση με θέμα «Διμερής Επιστημονική και Τεχνολογική Συνεργασία Ελλάδας – Κύπρου» αναμένεται ότι θα ανακοινωθεί το τρίτο τρίμηνο του 2024 και προβλέπεται ότι θα περιλαμβάνει ενδεικτικά τα ακόλουθα πεδία:

Β.1. ΒΙΟΕΠΙΣΤΗΜΕΣ – ΥΓΕΙΑ – ΦΑΡΜΑΚΑ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ: Ανάπτυξη υπεργενόσημων προϊόντων, φαρμακευτικών προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας (added value medicines – χημικά μόρια, βιοομοειδή, ραδιοφάρμακα, φαρμακευτικά προϊόντα φυσικής προέλευσης) και βελτιστοποίηση υφιστάμενων προϊόντων

 • Νέα φάρμακα (μικρά μόρια και πεπτίδια, συνθετικής, φυτικής ή βιοτεχνολογικής – μικροβιακής προέλευσης, βιοομοειδή), αξιοποίηση πειραματικών/υπολογιστικών προσεγγίσεων για την ταχεία διαλογή έναντι συγκεκριμένου μακρομοριακού στόχου, και προσδιορισμός σχέσεων δομής-λειτουργίας
 • Φάρμακα προηγμένων θεραπειών (ATMPs) που βασίζονται σε mRNA, γονίδια, ιστούς ή κύτταρα

ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ: Ανάπτυξη συνδυαστικών προϊόντων (drug – device combination products), τεχνολογιών χορήγησης φαρμάκων και συνδυασμός τεχνολογιών σε στοχευμένες θεραπευτικές λύσεις

 • Ανάπτυξη τεχνολογιών και συσκευών χορήγησης φαρμάκων
 • Ανάπτυξη συνδυαστικών προϊόντων φαρμάκου-συσκευής με στόχο την παρακολούθηση της θεραπείας σε πραγματικό χρόνο, την ενίσχυση της φαρμακευτικής φροντίδας, και την ενίσχυση της συμμόρφωσης του ασθενούς

ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ: Φαρμακευτικά προϊόντα, λειτουργικά τρόφιμα, συμπληρώματα διατροφής & καλλυντικά βασισμένα σε πρώτες ύλες από ελληνικά φυτά (χερσαία & θαλάσσια), θαλάσσιους οργανισμούς και μικροοργανισμούς. Αξιοποίηση της ελληνικής βιοποικιλότητας.

 • Μετατροπές-βιομετατροπές φυσικών προϊόντων για την βελτιστοποίηση των ιδιοτήτων τους (βιοδραστικότητα, φυσικοχημικές ή οργανοληπτικές ιδιότητες κλπ) για την ανάπτυξη νέων προϊόντων    φαρμακευτικού, κοσμητολογικού ή διατροφικού ενδιαφέροντος
 • Αξιοποίηση των Ελληνικών αρωματικών φυτών και φυσικών προϊόντων για την ανάπτυξη νέων καλλυντικοτεχνικών προϊόντων

ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ: Ηλεκτρονική Υγεία: Υπηρεσίες και Συστήματα για Ασθενείς / Πολίτες και Επαγγελματίες Υγείας

 • Υπηρεσίες και συστήματα για την αποτίμηση και την υποστήριξη της υγιούς, ενεργού και ανεξάρτητης
  • διαβίωσης ηλικιωμένων
 • Συστήματα τηλεϊατρικής και υπηρεσίες διασυνδεδεμένης υγείας

 Β.2. ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ: Έξυπνες κοινότητες/ πόλεις χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης και σχεδόν μηδενικών εκπομπών

 • Τεχνολογίες και συστήματα εξοικονόμησης ενέργειας και πόρων καθώς και μείωσης εκπομπών σε επίπεδο κοινότητας, καταναλωτών και κτιριακών συγκροτημάτων
 • Ενέργεια και Ναυτιλία: Χρήση καυσίμων χαμηλού αποτυπώματος άνθρακα (συμπεριλαμβανομένης της πράσινης ηλεκτρικής ενέργειας) στη ναυτιλία και αντίστοιχες υποδομές σε λιμάνια και πλοία

Β.3. ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ: Βελτίωση προϊόντων πρωτογενούς παραγωγής

 • Ολιστική διαχείριση (αντιμετώπιση των προκλήσεων της κλιματικής αλλαγής, βιολογική παραγωγή, βιο-δυναμικά και βιο-κυκλικά συστήματα, αξιοποίηση υπο-χρησιμοποιούμενων και παραπροϊόντων    ελληνικών πρώτων υλών, πιστοποιούμενα συστήματα παραγωγής)

ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ: Βιομηχανία Τροφίμων  4.0 – Τεχνολογίες Μεταποίησης

 • Αξιοποίηση αναδυόμενων/ σύγχρονων τεχνολογιών (π.χ. ΙοΤ, Blockchain, Α.Ι., Big data) σε όλη την αγροδιατροφική αλυσίδα (Συστήματα: πρωτογενούς παραγωγής, μεταποίησης, τυποποίησης,          σήμανσης, συσκευασίας, πιστοποίησης, αποθήκευσης, διανομής, ιχνηλασιμότητας, ενημέρωσης         καταναλωτών).
 • Αξιοποίηση των σύγχρονων τεχνολογιών (Blockchain, Internet of Τhings, Augmented Reality, Big data analytics, Machine learning etc.) για την εφαρμογή σύγχρονων συστημάτων ιχνηλασιμότητας,        πιστοποίησης, αποθήκευσης και διανομής τροφίμων αλλά και συστημάτων ενημέρωσης των        καταναλωτών.
 • Χρήση αισθητήρων και υπηρεσιών Internet of Things και Data Analytics για την παρακολούθηση        αποθηκών και διανομής (logistics) τροφίμων.
 • Υλοποίηση υπηρεσιών ιχνηλασιμότητας και ψηφιακής πιστοποίησης από το «χωράφι στο ράφι» με ενσωμάτωση blockchain

Β.4. ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ: Ανάπτυξη ευφυών υποδομών και συστημάτων και υπηρεσιών υποδομών

 • Χρήση νέων τεχνολογιών στις υποδομές για την αύξηση της οδικής ασφάλειας και της απόδοσης, με εφαρμογές ενσωματωμένων (embedded) συστημάτων στις κατασκευές οδικών στοιχείων π.χ. σημάνσεων και διαγραμμίσεων για αποτελεσματικότερη επικοινωνία με τους οδηγούς.

ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ: Πράσινες Μεταφορές – Αειφορία και βιωσιμότητα στις μεταφορές

 • Ανάπτυξη μοντέλων προσομοίωσης και μελέτης της δομής και λειτουργίας των αστικών δικτύων για την υλοποίηση συστημάτων και υποδομών έξυπνης κινητικότητας

Γ. ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΚΙΝΑΣ

Η πρόσκληση με θέμα «Διμερής Επιστημονική και Τεχνολογική Συνεργασία Ελλάδας – Κίνας» αναμένεται ότι θα ανακοινωθεί το τρίτο τρίμηνο του 2024 και θα περιλαμβάνει ενδεικτικά τα ακόλουθα πεδία:

Γ.1. ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ

 • με έμφαση στην παραγωγή τροφίμων, τα βιώσιμα συστήματα τροφίμων, τη βιώσιμη πρωτογενή παραγωγή, την υγεία του εδάφους και τα τρόφιμα, τα πράσινα τρόφιμα, την ασφάλεια των τροφίμων, την αλιεία και τα υδρόβια προϊόντα.

Γ.2. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ – ΚΥΚΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

 • Kλιματική αλλαγή, με έμφαση στους υδάτινους πόρους, τις προκλήσεις της βιοποικιλότητας, τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και τις πολιτικές προσαρμογής·

Γ.3. ΒΙΟΕΠΙΣΤΗΜΕΣ, ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΑ

 • Δημόσια υγεία, με έμφαση στη διάδοση μολυσματικών ασθενειών, προϊόντα συνδυασμού προϊόντων/βοηθημάτων και φαρμακευτικών ουσιών, φάρμακα προστιθέμενης αξίας, φάρμακα ακριβείας, εξατομικευμένη παρέμβαση κ.λπ.

Γ.4. ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

 • Πολιτιστική κληρονομιά, με έμφαση στην ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων, υπηρεσιών, εργαλείων, εφαρμογών και αλυσίδων αξίας που συμβάλλουν στην προβολή και τη διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Οι ανωτέρω θεματικοί τομείς της επικείμενης πρόσκλησης Ελλάδας-Κίνας έχουν οριστικοποιηθεί και έχουν συμπεριληφθεί σε προηγούμενη σχετική ανακοίνωσή μας: https://gsri.gov.gr/anakoinosi-schetika-me-tin-programmatizomeni-drasi-ethnikis-emveleias-dimeris-et-synergasia-elladas-kinas/

 Δ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΤΟΥΡΚΙΑΣ

Η πρόσκληση με θέμα «Διμερής Επιστημονική και Τεχνολογική Συνεργασία Ελλάδας – Τουρκίας» αναμένεται ότι θα ανακοινωθεί το τελευταίο τρίμηνο του 2024 και προβλέπεται ότι θα περιλαμβάνει ενδεικτικά τα ακόλουθα πεδία:

Δ.1. ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ – ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ

 • Έρευνα και ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων, υπηρεσιών, εργαλείων, εφαρμογών, αλυσίδων αξίας για την ανάδειξη, προστασία και  προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς ή/και για την ενίσχυση και προβολή του ελληνικού πολιτισμού με ενδεχόμενες συνέργειες με τους υποτομείς του Τουρισμού ή/και των Δημιουργικών Βιομηχανιών.
 • Ανάπτυξη νέων τεχνολογιών-τεχνικών-μεθόδων καταγραφής ή/και ψηφιοποίησης ή/και επιστημονικής τεκμηρίωσης πολιτιστικής κληρονομιάς (κινητής, ακίνητης και άυλης)
 • Ανάπτυξη και αξιοποίηση εφαρμογών, τεχνικών, μεθόδων για: (α) την ανάλυση, τεκμηρίωση, μοντελοποίηση, διαχείριση, προστασία, βελτίωση εμπειρίας χρήστη και αύξηση της επισκεψιμότητας των
 • μνημείων, αρχαιολογικών χώρων, ιστορικών τόπων, μουσείων και χώρων πολιτιστικής κληρονομιάς εν γένει ή/και (β) την ενίσχυση της πρόσβασης του ξενόγλωσσου κοινού στο ελληνικό πολιτιστικό περιεχόμενο ανεξάρτητα ή και μέσα από τουριστικό περιεχόμενο ή/και (γ) την επαύξηση και βελτίωση των δυνατοτήτων παραδοσιακών μέσων παρουσίασης πολιτιστικού ή/τουριστικού περιεχομένου (π.χ. e-books
 • επαυξημένης πραγματικότητας) με την χρήση τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης ή/και άλλων τεχνολογιών για την εξατομίκευση του περιεχομένου τους.
 • Ανάπτυξη καινοτόμων μεθόδων, προϊόντων, υπηρεσιών και πρωτότυπων διατάξεων για την εκτίμηση, αντιμετώπιση φυσικών, τεχνολογικών κινδύνων και κινδύνων από ανθρώπινες δραστηριότητες
 • που απειλούν την πολιτιστική κληρονομιά και για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς εν γένει (από φθορά, καταστροφή, αλλοίωση, κλοπή, παράνομη εξαγωγή, ταυτοποίηση κ.ά.)

Δ.2. ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ

 • Καινοτόμες τεχνολογίες (διασφάλιση υγιεινής/ποιότητας, βελτίωση των κατεργασιών και επεξεργασιών, συστήματα ακριβείας, τεχνολογίες τηλεπισκόπησης, τεχνολογίες προηγμένων υλικών, συστήματα ήπιας διαχείρισης φυτικών προϊόντων, διάγνωση και καταπολέμηση εχθρών και ασθενειών, συστήματα ολοκληρωμένης διαχείρισης παραγωγής και εκτροφής, συστήματα υποστήριξης λήψης απόφασης)”
 • Προστασία του φυσικού πόρου έδαφος (μέτρα αντιμετώπισης διάβρωσης και χημικής ρύπανσης, μέτρα βελτίωσης βιολογικών και φυσικών χαρακτηριστικών των γεωργικών εδαφών)

Δ.4. ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

 • Υλικά και διατάξεις για την χρήση και μετατροπή της ηλιακής ενέργειας
 • Τεχνολογίες, συστήματα, διεργασίες για την ενεργειακή αποδοτικότητα και εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια (π.χ. ανάκτηση/ αξιοποίηση απορριπτόμενης θερμότητας, Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας, αντλίες θερμότητας, εφαρμογές ΑΠΕ και αποθήκευσης ενέργειας, υπολογιστικές τεχνικές για αύξηση της ενεργειακής απόδοσης, υβριδικά συστήματα – αφορά και τις 2 προτεραιότητες)
 • Τεχνολογίες και συστήματα δέσμευσης, χρήσης, αποθήκευσης και μεταφοράς διοξειδίου του άνθρακα-CO2 (capture, utilization, storage)

Δ.5. ΥΛΙΚΑ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

 • Προηγμένα ή/και καινοτόμα σύνθετα υλικά για βιομηχανικές εφαρμογές υψηλής επιτελεστικότητας, με χαμηλό περιβαλλοντικό αντίκτυπο
 • Σχεδιασμός, ανάπτυξη και διεργασίες παραγωγής για πολυμερή, βιοπολυμερή, βιοπλαστικά, βιοαποικοδομήσιμα, ειδικά πολυμερή για βιομηχανικά και καταναλωτικά προϊόντα αλλά και εξειδικευμένες εφαρμογές
 • Σχεδιασμός, ανάπτυξη και διεργασίες παραγωγής νέων κραμάτων για χρήσεις στις μεταφορές, κατασκευές, τον ενεργειακό τομέα, την συσκευασία ή για εξειδικευμένες εφαρμογές
 • Σχεδιασμός, ανάπτυξη και διεργασίες παραγωγής σύνθετων, νανοσύνθετων υλικών και συστημάτων με αναβαθμισμένες ιδιότητες
 • Πιλοτικές εφαρμογές σε πραγματικής κλίμακας μονάδες βιομηχανικής παραγωγής ή μεταποίησης που αφορούν συνέργειες μεταξύ των παραπάνω προτεραιοτήτων
 • Διεργασίες, εξοπλισμός & συστήματα για τη μετάβαση στη ψηφιοποιημένη βιομηχανική παραγωγή
 • Ανάπτυξη καινοτόμων ψηφιακών μεθόδων για την βελτιστοποίηση διεργασιών βιομηχανικής παραγωγής ή και μεταποίησης, με έμφαση στην βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης, της παραγωγικότητας ή και της ποιότητας των προϊόντων
 • Προηγμένα υλικά, μέθοδοι ή και συστήματα για δομικά έργα ειδικών προδιαγραφών, συμπεριλαμβανομένων υποδομών μεταφορών, ενέργειας, πολιτικής προστασίας

Δ.6.ΒΙΟΕΠΙΣΤΗΜΕΣ, ΥΓΕΙΑ, ΦΑΡΜΑΚΑ

 • Νέα φάρμακα (μικρά μόρια και πεπτίδια, συνθετικής, φυτικής ή βιοτεχνολογικής – μικροβιακής προέλευσης, βιοομοειδή), αξιοποίηση πειραματικών/υπολογιστικών προσεγγίσεων για την ταχεία διαλογή έναντι συγκεκριμένου μακρομοριακού στόχου, και προσδιορισμός σχέσεων δομής-λειτουργίας
 • Φάρμακα προηγμένων θεραπειών (ATMPs) που βασίζονται σε mRNA, γονίδια, ιστούς ή κύτταρα

Στις προτάσεις από ελληνικής πλευράς πρέπει να  συμμετέχουν κατ’ ελάχιστον  δύο  συνεργαζόμενοι  φορείς,  και  ειδικότερα, υποχρεωτικά ένας (1) Ερευνητικός Φορέας ή Α.Ε.Ι. και μία (1) ΜΜΕ, συμπεριλαμβανομένου και  του Συντονιστή φορέα. Οι προτάσεις θα αξιολογηθούν βάσει συγκεκριμένων κοινών κριτηρίων τόσο από την ελληνική πλευρά όσο και από την συνεργαζόμενη χώρα. Η τελική επιλογή των προτάσεων που θα χρηματοδοτηθούν θα γίνει από Κοινή Μικτή Επιτροπή, η οποία θα λάβει υπόψη  τις αξιολογήσεις των προτάσεων και των δύο πλευρών.

Δικαίωμα συμμετοχής στη Δράση έχουν οι MME (ή επιχειρήσεις εκτός των ΜΜΕ όταν περιλαμβάνουν συνεργασία με ΜΜΕ σε δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας) και οι ερευνητικοί οργανισμοί[1]. Σημειώνεται ότι οι Δικαιούχοι της Δράσης, θα πρέπει να έχουν εγγραφεί στο Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων του άρθρου 20 του ν. 4557/2018 (Α΄ 139), ως ισχύει, πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης, εφόσον περιλαμβάνονται στους υπόχρεους εγγραφής στο Μητρώο.

Όλες οι αιτήσεις θα πρέπει να πληρούν το σύνολο των προϋποθέσεων του Καν. 651/2014, ως ισχύει, ή της ανακοίνωσης της Επιτροπής (2022/C 7388) «Πλαίσιο σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις για την έρευνα και ανάπτυξη και καινοτομία» ανάλογα με την κατηγορία του δικαιούχου.

Αναλυτικότερα, οι προϋποθέσεις, οι δικαιούχοι και λεπτομέρειες συμμετοχής καθώς και  ο τρόπος υποβολής προτάσεων θα διευκρινίζονται στις σχετικές προσκλήσεις που θα αναρτηθούν στις ιστοσελίδες της Γ.Γ.Ε.Κ, www.gsri.gr, της ΕΥΔ/ΕΠΑΝΕΚ https://21-27.antagonistikotita.gr/    και του ΕΣΠΑ  www.espa.gr.

Η παρούσα ανακοίνωση ουδεμία έννομη δέσμευση του Δημοσίου γεννά ως προς την τελική Πρόσκληση του Προγράμματος και η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας (ΓΓΕΚ) διατηρεί αναλλοίωτο το δικαίωμα να τροποποιήσει του όρους που αναφέρονται στην παρούσα.

 

[1] Ερευνητικός Οργανισμός: φορέας (όπως πανεπιστήμια ή ερευνητικά κέντρα-ινστιτούτα, οργανισμοί μεταφοράς τεχνολογίας, ενδιάμεσοι καινοτομίας, ερευνητικοί συνεργαζόμενοι φορείς με φυσική και/ή εικονική παρουσία) ανεξάρτητα από το νομικό καθεστώς του (δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου) ή τον τρόπο χρηματοδότησής του, πρωταρχικός σκοπός του οποίου είναι η ανεξάρτητη διεξαγωγή βασικής έρευνας, βιομηχανικής έρευνας ή πειραματικής ανάπτυξης ή η ευρεία διάδοση των αποτελεσμάτων των εν λόγω δραστηριοτήτων με τη διδασκαλία, τη δημοσίευση ή τη μεταφορά γνώσης. Στην περίπτωση που ο φορέας αυτός διενεργεί, επίσης, οικονομικές δραστηριότητες, η χρηματοδότηση, οι δαπάνες και τα έσοδα από αυτές τις οικονομικές δραστηριότητες πρέπει να δηλώνονται χωριστά. Επιχειρήσεις που μπορούν να επηρεάσουν καθοριστικά ένα τέτοιο φορέα, όπως με την ιδιότητα του μετόχου ή του μέλους, δεν έχουν προνομιακή πρόσβαση στα ερευνητικά αποτελέσματα που αυτός παράγει.