array(3) {
  ["design"]=>
  string(7) "design2"
  ["link"]=>
  string(2) "97"
  ["back_text"]=>
  string(40) "ΠΙΣΩ ΣΤΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ"
}

Αποτελέσματα αξιολόγησης των προτάσεων του Α κύκλου της ενιαίας δράσης κρατικών ενισχύσεων: ΕΡΕΥΝΩ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ

Σήμερα, Δευτέρα 27 Νοεμβρίου 2017, με την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων και της Παρέμβασης ΙΙ, ολοκληρώθηκε η αξιολόγηση της ενιαίας δράσης κρατικών ενισχύσεων «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ».

Η Δράση σχεδιάστηκε στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία» ΕΠΑνΕΚ, με συνεργασία των Υπουργείων Οικονομίας και Ανάπτυξης και Παιδείας,  Έρευνας και Θρησκευμάτων/Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας. Η Δράση, την οποία διαχειρίζεται η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής Δράσεων στους τομείς της Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ), είναι μία από τις πιο σημαντικές του ΕΣΠΑ 2014 -2020, αφορά την υλοποίηση ερευνητικών έργων με αναπτυξιακό χαρακτήρα και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και εθνικούς πόρους.

Η Δράση έχει ως βασικό στόχο τη σύνδεση της έρευνας με την καινοτόμο επιχειρηματικότητα, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων, σε όλους τους τομείς προτεραιότητας της Έξυπνης Εξειδίκευσης (Υλικά – Κατασκευές, Τουρισμός, Πολιτισμός & Δημιουργικές Βιομηχανίες, Αγρο-διατροφή & Βιομηχανία τροφίμων, Περιβάλλον & Βιώσιμη Ανάπτυξη, Υγεία & Φάρμακα, Μεταφορές & Εφοδιαστική Αλυσίδα, Ενέργεια, Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών).

Ο αρχικός προϋπολογισμός των 280 εκατ. €, λόγω του υψηλού ενδιαφέροντος από ερευνητικούς φορείς και επιχειρήσεις, αυξήθηκε τον Αύγουστο 2017 κατά 130 εκ. €, ανερχόμενος σε 410 εκ. .

Στις τρεις Παρεμβάσεις υποβλήθηκαν από επιχειρήσεις και ερευνητικούς οργανισμούς για χρηματοδότηση, συνολικά 2.426 προτάσεις, οι οποίες αξιολογήθηκαν από 28 επιτροπές εμπειρογνώμων εγνωσμένου κύρους,  με κριτήρια την επιστημονική και τεχνική αρτιότητα των προτάσεων, την εμπειρία και αξιοπιστία των  δικαιούχων, καθώς και τα προσδοκώμενα αποτελέσματα του κάθε έργου.

Οι προσωρινοί κατάλογοι των δυνητικών δικαιούχων για όλες τις Παρεμβάσεις έχουν ήδη ανακοινωθεί.

Συνολικά προκρίνονται για χρηματοδότηση:

  Αρ. Έργων Δημόσια Δαπάνη ()
Παρέμβαση Ι:  Έρευνα και Ανάπτυξη από Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις 176 35.326.473
Παρέμβαση ΙΙ: Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς. 371 247.871.950
Παρέμβαση ΙΙΙ: Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων 11 3.239.345
ΣΥΝΟΛΑ 558 286.437.769

Επισημαίνεται ότι η χρηματοδότηση των 558 έργων με δημόσια δαπάνη 286.437.769 € αναμένεται να μοχλεύσει ιδιωτικές επενδύσεις ύψους άνω των 50 εκ €. Επίσης, αναμένονται περί τις 3400 νέες ποιοτικές θέσεις εργασίας στην Έρευνα.

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων Κ. Φωτάκης, μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων δήλωσε: «Aξίζουν πολλά συγχαρητήρια στα στελέχη της ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ και της ΓΓΕΤ για την ταχεία και αξιόπιστη διεκπεραίωση της διαδικασίας που αφορά τη Δράση ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ. Η συνεισφορά τους αποκτά ιδιαίτερη σημασία εάν ληφθεί υπόψιν ότι μετά από πολλά χρόνια μέσα από το συγκεκριμένο πρόγραμμα πραγματοποιείται μια τόση μεγάλης έκτασης συντονισμένη παρέμβαση για τη διασύνδεση της έρευνας με την καινοτόμο επιχειρηματικότητα».

Η Γενική Γραμματέας Έρευνας και Τεχνολογίας Π. Κυπριανίδου δήλωσε: «Ευχαριστούμε ιδιαιτέρως τα μέλη των επιτροπών αξιολόγησης και τους 300 εμπειρογνώμονες, οι οποίοι αξιολόγησαν τις υποβληθείσες προτάσεις της Δράσης. Για τη ΓΓΕΤ, η δίκαιη και αξιόπιστη αξιολόγηση των ερευνητικών προτάσεων αποτελεί προτεραιότητα».

Παρά την υψηλή δημόσια δαπάνη, εξαιτίας των περιορισμών της περιφερειακής κατανομής των κονδυλίων του ΕΣΠΑ 2014-2020, ειδικά στην Παρέμβαση ΙΙ που περιλαμβάνει συνεργατικά έργα με φορείς κυρίως από την Περιφέρεια της Αττικής, δεν καθίσταται επί του παρόντος δυνατόν να χρηματοδοτηθούν προτάσεις που έλαβαν πολύ υψηλή βαθμολογία. Ως εκ τούτου, γίνονται ενέργειες σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, να εξευρεθεί πρόσθετη χρηματοδότηση από εθνικούς πόρους.