1. Γενικές Πληροφορίες

Σας ενημερώνουμε ότι με την με αρ. πρωτ. 634/23.02.2021 (ΑΔΑ: 6ΦΛΦ7Λ7-Ν7Ζ) απόφαση εγκρίθηκε το αρχείο Συχνών Ερωτήσεων – Απαντήσεων για την υποβολή αίτησης χρηματοδότησης στη Δράση «Συνέργειες Έρευνας και Καινοτομίας στην Περιφέρεια Αττικής» του ΠΕΠ Αττικής, ΕΣΠΑ 2014-2020.

Δωρεάν στοκ φωτογραφιών με απάντηση, εννοιολογικός, ερώτηση