Γενικές Πληροφορίες

Στο πλαίσιο διαμόρφωσης της Εθνικής Στρατηγικής για την Έξυπνη Εξειδίκευση, η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας (ΓΓΕΚ) προχωρά στην περαιτέρω εξειδίκευση των θεματικών τομέων που έχουν αναδειχθεί ως τομείς προτεραιότητας, μέσα από τη διαδικασία της Επιχειρηματικής Ανακάλυψης (entrepreneurial discovery), την εξεύρεση δηλαδή νέων επιχειρηματικών ευκαιριών για την αξιοποίηση της γνώσης και την ενσωμάτωσή της σε αλυσίδες αξίας.

Η επιχειρηματική ανακάλυψη είναι μια συμμετοχική, δυναμική διαδικασία εντοπισμού και προτεραιοποίησης κρίσιμων δραστηριοτήτων που συνδέουν την έρευνα και την καινοτομία με την οικονομική ανάπτυξη και την κοινωνική ευημερία, αξιοποιώντας τις ιδιαιτερότητες και δυνατότητες της χώρας αλλά και της κάθε περιφέρειάς της. Επιτυγχάνεται μέσω της δομημένης διαβούλευσης με όλους τους παράγοντες που συγκροτούν το οικοσύστημα καινοτομίας σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, ενώ πρωταγωνιστικό ρόλο στην ανάδειξη των τεχνολογικών προτεραιοτήτων έχουν οι επιχειρήσεις και οι παραγωγικοί φορείς γενικότερα.

Για την εφαρμογή της διαδικασίας της Επιχειρηματικής Ανακάλυψης η ΓΓΕΚ έχει οργανώσει Πλατφόρμες Καινοτομίας σε βασικούς Τομείς Προτεραιότητας για την έρευνα και την καινοτομία, οι οποίοι αναμένεται να έχουν σημαντική συμβολή στην αναπτυξιακή προοπτική της χώρας. Οι Πλατφόρμες Καινοτομίας αποτελούν τους βασικούς πυρήνες της διαβούλευσης, με ενεργή συμμετοχή εκπροσώπων της τετραπλής έλικας συγκεντρώνοντας στελέχη επιχειρήσεων του τομέα, ερευνητές από τα Πανεπιστήμια, τους ερευνητικούς και τεχνολογικούς φορείς, εκπροσώπους από συναρμόδιες υπηρεσίες, Υπουργεία, Οργανισμούς και Περιφέρειες, καθώς και εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών.

Για κάθε Πλατφόρμα Καινοτομίας έχει ορισθεί ολιγομελής Συμβουλευτική Ομάδα η οποία απαρτίζεται από εμπειρογνώμονες με σημαντική δραστηριότητα στον τομέα, προερχόμενους τόσο από τον παραγωγικό όσο και από τον ερευνητικό χώρο. Στα μέλη της Συμβουλευτικής Ομάδας περιλαμβάνονται στελέχη δυναμικών επιχειρήσεων του τομέα, ερευνητές με σημαντική δραστηριότητα, εθνικοί εκπρόσωποι στις επιτροπές του Προγράμματος – Πλαισίου για την Έρευνα της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και γενικότερα άτομα που έχουν επιδείξει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και προσφορά στην λειτουργία των πλατφορμών. Κύριο μέλημα των Συμβουλευτικών Ομάδων είναι η διαμόρφωση εισηγήσεων προς την αντίστοιχη Πλατφόρμα του εκάστοτε τομέα αρμοδιότητας της πλατφόρμας, με στόχο την ανάδειξη των προτεραιοτήτων που θα συμπεριληφθούν σε κατάλληλες παρεμβάσεις με συγκεκριμένους στόχους, δείκτες χρονοδιάγραμμα, μέσα εφαρμογής και προϋπολογισμό.

Για κάθε Πλατφόρμα έχει οριστεί Συντονιστής, στέλεχος της ΓΓΕΚ/ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ, κάτοχος μεταπτυχιακού ή/και διδακτορικού διπλώματος με κατάλληλη ειδικότητα. Ο συντονιστής αναλαμβάνει τον συντονισμό, οργάνωση και λειτουργία της πλατφόρμας σε συνεργασία με την Συμβουλευτική Ομάδα του τομέα και την αρμόδια Διεύθυνση/ Τμήμα Σχεδιασμού & Προγραμματισμού της ΓΓΕΚ.

Επιχειρηματική Ανακάλυψη Περιόδου

2021-2027

ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Επιχειρηματική Ανακάλυψη Περιόδου

2014-2020

ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ