Γενικές Πληροφορίες

H ΓΓΕΚ συμμετέχει ενεργά στην κατάρτιση και εφαρμογή του αναπτυξιακού προγραμματισμού της χώρας για την περίοδο 2014 – 2020, έχοντας την ευθύνη για τον Θεματικό Στόχο 1 «Ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας».

Ο ρόλος της ΓΓΕΚ έγκειται κυρίως στα εξής:

 • Συμβολή στην κατάρτιση του συνολικού στρατηγικού σχεδίου ανάπτυξης της χώρας για την περίοδο 2014-2020 και ειδικότερα της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης (ΣΕΣ) (Partnership Agreement) δηλαδή του «νέου ΕΣΠΑ» της περιόδου 2014-20, σε ότι αφορά στον τομέα της Έρευνας της Τεχνολογίας και της Καινοτομίας (Ε&Τ&Κ). Ειδικότερα η ΓΓΕΚ έχει αναλάβει:
  • Την διαμόρφωση, στο πλαίσιο του ΣΕΣ, της Στρατηγικής Έρευνας και Καινοτομίας για την Έξυπνη Εξειδίκευση (RIS3) που αποτελεί εκ των προτέρων προϋπόθεση (αιρεσιμότητα /ex ante conditionality) για τη χρηματοδότηση των επενδύσεων για την Έρευνα, την Τεχνολογική Ανάπτυξη και την Καινοτομία από το ΕΤΠΑ κατά την προγραμματική περίοδο 2014-2020. Η στρατηγική αυτή διαμορφώνεται παράλληλα, τόσο σε εθνικό όσο και σε περιφερειακό επίπεδο, μέσα από διεργασίες αλληλεπίδρασης και συνέργιας μεταξύ των δύο επιπέδων, τις οποίες συντονίζει η Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης (ΕΥΣΣΑ), με την επιστημονική ευθύνη της ΓΓΕΤ. Βασικό εργαλείο για τον σχεδιασμό της Στρατηγικής αποτελεί η Επιχειρηματική Ανακάλυψη, ο εντοπισμός δηλαδή επιχειρηματικών ευκαιριών μέσα από την αξιοποίηση των δυνατοτήτων που προσφέρει η έρευνα και η καινοτομία και η μετατροπή τους σε ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Το κείμενο της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης εγκρίθηκε από το Συμβούλιο Έξυπνης Εξειδίκευσης και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Αύγουστο 2015.
  • Την διαμόρφωση ενός Πολυετούς Χρηματοδοτικού Σχεδίου Ερευνητικών Υποδομών, το οποίο θα αναδεικνύει τις προτεραιότητες της χώρας για μακροπρόθεσμες επενδύσεις σε μεγάλης κλίμακας Ερευνητικές Υποδομές, λαμβάνοντας υπόψη την ευθυγράμμιση με τις προτεραιότητες της RIS3, αλλά και τον περιφερειακό αντίκτυπο των συγκεκριμένων επενδύσεων.
  • Την επικαιροποίηση και προσαρμογή των παραπάνω μέσα από δυναμικές και ανοιχτές διαδικασίες παρακολούθησης και αξιολόγησης καθ’ όλη τη διάρκεια της Προγραμματικής Περιόδου 2014-20.
 • Στην κατάρτιση του (των) Επιχειρησιακού (ων) Προγράμματος (των) όσον αφορά στον τομέα της ‘Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και της Καινοτομίας τα οποία θα αποτελέσουν το βασικό χρηματοδοτικό εργαλείο για δραστηριότητες ΕΤΑΚ την περίοδο 2014-2020.
 • Στην εφαρμογή και αποτίμηση δράσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας στο πλαίσιο των διαφόρων Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της περιόδου 2014-2020.

Μέσα από τον συγκεκριμένο ιστοχώρο και στο πλαίσιο της διαφάνειας και του ανοιχτού διαλόγου, η ΓΓΕΚ εκθέτει τα βασικά βήματα που έχει ακολουθήσει μέχρι σήμερα και τα σημαντικότερα αποτελέσματα που έχουν παραχθεί (κείμενα εργασίας, επίσημα έγγραφα, εκδηλώσεις, παρουσιάσεις κλπ) με στόχο την καλύτερη δυνατή πληροφόρηση της ερευνητικής και επιχειρηματικής κοινότητας, των Περιφερειακών Aρχών, των Υπουργείων και του κάθε πολίτη της χώρας και την ανταλλαγή απόψεων.

Πιο συγκεκριμένα στην παρούσα ενότητα θα βρείτε:

 • Το κείμενο της εγκεκριμένης Στρατηγικής ΕΤΑΚ για την Έξυπνη Εξειδίκευση (RIS3) με τα παραρτήματά της.
 • Το Πολυετές Χρηματοδοτικό Σχέδιο Ερευνητικών Υποδομών και τα βασικά ορόσημα της διαμόρφωσης αυτού
 • Πληροφορίες για την εφαρμογή της Επιχειρηματικής Ανακάλυψης, καθώς και τα βασικά ορόσημα της πορείας διαμόρφωσης της (RIS3) μέσα από διαβούλευση με τις Πλατφόρμες Καινοτομίας, τις Περιφέρειες και τα συναρμόδια Υπουργεία.
 • Την πρόοδο της υλοποίησης της Εθνικής RIS3 2014-20 .
 • Τα κείμενα θέσεων, καθώς και μελέτες, διαβουλεύσεις και τις εισηγήσεις του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας & Τεχνολογίας (ΕΣΕΤ) και των Τομεακών Επιστημονικών Συμβουλίων (ΤΕΣ) που αξιοποιήθηκαν για τη διαμόρφωση της στρατηγικής.
 • Ανακοινώσεις και πεπραγμένα εκδηλώσεων που οργανώνει η ΓΓΕΤ (ημερίδες, συναντήσεις εργασίας κλπ).