Παρατίθεται ακολούθως η τρέχουσα έκδοση της Εθνικής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης και τα Παραρτήματα αυτής.

Η Εθνική Στρατηγική εγκρίθηκε στις 4 Αυγούστου 2015 με την Κοινή Υπουργική Απόφαση με αριθμό 82193/ΕΥΣΣΑ 1810 μεταξύ του Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού κ. Γεωργίου Σταθάκη και του Αναπληρωτή Υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Κων/νου Φωτάκη.

Με την από 22 Οκτωβρίου 2015 επιστολή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναγνωρίζεται η εκπλήρωση της αιρεσιμότητας 1.1. που αφορά στην ύπαρξη Εθνικής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης.