array(3) {
  ["design"]=>
  string(7) "design2"
  ["link"]=>
  string(2) "97"
  ["back_text"]=>
  string(40) "ΠΙΣΩ ΣΤΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ"
}

Γενικές Πληροφορίες

Το Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας (ΕΣΕΤΕΚ) είναι το ανώτατο γνωμοδοτικό όργανο της Πολιτείας σε ό,τι αφορά τη χάραξη εθνικής στρατηγικής για την Έρευνα, την Τεχνολογία και την Ανάπτυξη της Καινοτομίας (ΕΤΑΚ). Υποστηρίζει στο έργο του τον αρμόδιο Υπουργό ή Αναπληρωτή Υπουργό ή Υφυπουργό για θέματα Έρευνας και Τεχνολογίας (εφεξής «Υπουργό») και τον Γενικό Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) στα ζητήματα που άπτονται της αρμοδιότητάς τους.

2. Αποστολή του Εθνικού Συμβούλιου Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας είναι:

α) Η παρακολούθηση των εθνικών, ευρωπαϊκών και διεθνών εξελίξεων στην ΕΤΑΚ και η υποβολή σχετικών προτάσεων στον αρμόδιο για θέματα Έρευνας και Τεχνολογίας Υπουργό και τη ΓΓΕΤ.

β) Η συμβολή στη διαμόρφωση και επικαιροποίηση της ΕΤΑΚ και η παρακολούθηση της προόδου της εφαρμογής της.

γ) Η σύνταξη και δημοσιοποίηση ετήσιας Έκθεσης στρατηγικής για την Έρευνα, Τεχνολογία και Καινοτομία, συνοδευόμενη από Απολογισμό προόδου για το περασμένο έτος, στη βάση της παρακολούθησης εφαρμογής της ΕΤΑΚ και των διεθνών εξελίξεων.

δ) Η υποβολή προτάσεων για την αξιοποίηση, τη στρατηγική διαμόρφωση και την κατανομή της δημόσιας χρηματοδότησης για την ΕΤΑΚ.

ε) Η υποβολή προτάσεων και η ενθάρρυνση υιοθέτησης δημόσιων πολιτικών στη βάση του ερευνητικού έργου που εκπονούν τα εποπτευόμενα από τη ΓΓΕΤ ερευνητικά κέντρα και μπορεί να έχουν ευεργετική επίδραση στο κοινωνικό σύνολο.

στ) Η υποβολή προτάσεων για την υλοποίηση πολιτικών μετασχηματισμού της Έρευνας σε Καινοτομία και εν γένει της διασύνδεσης του παραγόμενου ερευνητικού αποτελέσματος με την επιχειρηματικότητα και κάθε μορφής μη κρατική πρωτοβουλία.

ζ) Η συμβολή στη διασφάλιση στενής δημιουργικής συνεργασίας μεταξύ της έρευνας, της εκπαίδευσης και των παραγωγικών κλάδων της οικονομίας.

η) Η γνωστοποίηση στους δημόσιους φορείς και η ενθάρρυνσή τους να ενσωματώσουν στη λειτουργία τους ερευνητικά αποτελέσματα και καινοτομικά προϊόντα, τα οποία παράγονται από εποπτευόμενους φορείς της ΓΓΕΤ.

θ) Η υποβολή προτάσεων για την προσέλκυση ιδιωτικών κεφαλαίων, που θα μπορούσαν να ενισχύσουν την Έρευνα και Ανάπτυξη και την Καινοτομία στην Ελλάδα.

ι) Η συμβολή στην προώθηση της διεθνούς συνεργασίας για τη διαμόρφωση ισχυρών δεσμών μεταξύ της ελληνικής και της διεθνούς ερευνητικής κοινότητας.

ια) Η εξέταση και εισήγηση πάσης φύσεως κινήτρων και διατύπωση προτάσεων για τη διευκόλυνση των επενδύσεων σε νεοφυείς επιχειρήσεις. Η δικτύωση νεοφυών επιχειρήσεων με υφιστάμενες εταιρίες, δυνητικούς χρηματοδότες, αλλά και δεξαμενές σκέψης στο εσωτερικό και το εξωτερικό.

ιβ) Η υποβολή προτάσεων προς τον Υπουργό, σχετικά με τη σύνθεση των εκλεκτορικών σωμάτων, από τα οποία επιλέγονται οι διευθυντές των ερευνητικών κέντρων, ινστιτούτων και εποπτευόμενων φορέων.

ιγ) Η υλοποίηση άλλων στόχων που ανατίθενται στο ΕΣΕΤΕΚ από την Κυβέρνηση, τον Υπουργό ή την κείμενη νομοθεσία.

3. Το ΕΣΕΤΕΚ αποτελείται από έντεκα (11) διεθνώς καταξιωμένα στο αντικείμενό τους μέλη, τα οποία προέρχονται από τον ερευνητικό, ακαδημαϊκό και επιχειρηματικό χώρο της ημεδαπής ή της αλλοδαπής και συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού, για τριετή θητεία, που μπορεί να ανανεώνεται. Με την ίδια απόφαση ορίζονται ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος του ΕΣΕΤΕΚ, καθώς και ο υπάλληλος της ΓΓΕΤ που εκτελεί χρέη Γραμματέα, με τον αναπληρωτή του.

4. Με ευθύνη του Υπουργού, τα μέλη κατανέμονται σε δύο (2) πενταμελείς Επιτροπές:

α) Την Επιτροπή Έρευνας και Τεχνολογίας, η οποία εστιάζει σε ζητήματα βασικής και εφαρμοσμένης Έρευνας, αλλά και συνολικής κατεύθυνσης και λειτουργίας του ερευνητικού ιστού στη χώρα.

β) Την Επιτροπή Καινοτομίας και Νεοφυούς Επιχειρηματικότητας, η οποία εστιάζει σε ζητήματα ανάπτυξης της Καινοτομίας και βελτίωσης του επιχειρηματικού περιβάλλοντος μέσα στο οποίο καλούνται οι νεοφυείς επιχειρήσεις να αναπτυχθούν. Και στις δύο Επιτροπές συμμετέχει ως έκτο μέλος και προΐσταται ο Πρόεδρος του ΕΣΕΤΕΚ. Στόχος των δύο Επιτροπών είναι ο εντοπισμός των βασικών προβλημάτων, η κατάρτιση στρατηγικής και εν γένει η λειτουργία τους ως δεξαμενές σκέψης για τις θεματικές της αποστολής τους.

5. Οι δύο Επιτροπές συνεδριάζουν και λειτουργούν ανεξάρτητα, ενώ εισηγούνται προς την Ολομέλεια του ΕΣΕΤΕΚ, η οποία λαμβάνει την τελική απόφαση. Ο τόπος και ο χρόνος συνεδριάσεων κάθε Επιτροπής, καθώς και τα θέματα της ημερησίας διατάξεως, ορίζονται με απόφαση του Προέδρου της κάθε Επιτροπής. Στις συνεδριάσεις του ΕΣΕΤΕΚ, αλλά και των δύο ανωτέρω Επιτροπών δύναται να συμμετέχει, δίχως δικαίωμα ψήφου, εκπρόσωπος της Ένωσης Ελλήνων Ερευνητών. Επίσης, επιτρέπεται να καλούνται εμπειρογνώμονες, ειδικοί, καθώς και άλλοι εκπρόσωποι φορέων που συμμετέχουν στο Συμβούλιο, ανάλογα με το θέμα συζήτησης κάθε συνεδρίασης.

6. Η Ολομέλεια του ΕΣΕΤΕΚ βρίσκεται σε απαρτία και λαμβάνει τις αποφάσεις της σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 14 και 15 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας. Ο τόπος και ο χρόνος συνεδριάσεων της Ολομελείας, καθώς και τα θέματα της ημερησίας διατάξεως, ορίζονται με απόφαση του Προέδρου του ΕΣΕTEK. Οι συνεδριάσεις του ΕΣΕΤΕΚ δύναται να πραγματοποιούνται μέσω τηλεδιάσκεψης.

7. Ο ΓΓΕΤ και το ΕΣΕΤΕΚ υποστηρίζονται στο έργο τους από Τομεακά Επιστημονικά Συμβούλια (ΤΕΣ), τα οποία συνιστώνται με απόφαση του Υπουργού μετά από τη σύμφωνη γνώμη του ΕΣΕΤΕΚ και με αντικείμενο τα επιμέρους γνωστικά αντικείμενα για την έρευνα, την τεχνολογία και την καινοτομία. Με την ίδια απόφαση, ο Υπουργός ορίζει τον αριθμό των μελών των ΤΕΣ, τον Πρόεδρο, τον αντιπρόεδρο, τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη τους, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με τη συγκρότηση και λειτουργία τους. Ο αριθμός των μελών δεν απαιτείται να είναι ίδιος για όλα τα ΤΕΣ.

8. Η γραμματειακή και διοικητική υποστήριξη για τη λειτουργία του ΕΣΕΤΕΚ παρέχεται από τη ΓΓΕΤ. Η συμμετοχή υπαλλήλου στα έργα της γραμματείας δεν θεωρείται δεύτερη θέση ή απασχόληση στον δημόσιο τομέα.

9. Με απόφαση του Υπουργού, το ΕΣΕΤΕΚ δύναται να λαμβάνει δημόσια χρηματοδότηση για την εκτέλεση της αποστολής του.

10. Η συμμετοχή στο ΕΣΕΤΕΚ είναι άμισθη και στη βάση εξυπηρέτησης του δημοσίου συμφέροντος. Τα έξοδα μετακίνησης, διανυκτέρευσης, καθώς και ημερήσιας αποζημίωσης των μελών του ΕΣΕΤΕΚ και των ΤΕΣ για τη συμμετοχή στις συνεδριάσεις, που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις, καταβάλλονται από τη ΓΓΕΤ. 11. Όπου στην κείμενη νομοθεσία αναφέρεται το «Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας και Καινοτομίας» (ΕΣΕΚ), νοείται το ΕΣΕΤΕΚ.