array(3) {
  ["design"]=>
  string(7) "design2"
  ["link"]=>
  string(2) "97"
  ["back_text"]=>
  string(40) "ΠΙΣΩ ΣΤΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ"
}

Την Πέμπτη 28 Ιουλίου 2023, ο Γενικός Γραμματέας Έρευνας και Καινοτομίας, κ. Αθανάσιος Κυριαζής συμμετείχε στην Άτυπη Υπουργική Συνάντηση για την Ανταγωνιστικότητα (Έρευνα), η οποία διεξήχθη στην ισπανική πόλη Santander.

Κατά την πρωινή συνεδρία με θέμα: «Strengthening A Common European Framework for Science, Technology and Innovation Diplomacy», ο κ. Κυριαζής αναφέρθηκε στη συμβολή της συζήτησης στη διαμόρφωση της διεθνούς συνεργασίας στην Ε&Κ και στην ανάπτυξη μιας κοινής στρατηγικής για την Επιστημονική Διπλωματία.

Τόνισε ότι η έρευνα αποτελεί ουσιαστικό συστατικό μιας κυρίαρχης Ευρώπης και ότι η επιστημονική διπλωματία είναι ένα πολύτιμο μέσο για την αποτελεσματικότερη επιδίωξη των οικονομικών συμφερόντων και αξιών της ΕΕ. Πρόσθεσε, επίσης, ότι η Επιστημονική Διπλωματία είναι μια κοινή ευθύνη που περιλαμβάνει επιστήμονες, υπεύθυνους χάραξης επιστημονικής πολιτικής και διπλωμάτες.

Επεσήμανε, ωστόσο, ότι η κοινή ευθύνη, δεν είναι συνώνυμη με τους ίδιους ρόλους. Το καθήκον των διπλωματών είναι ζωτικής σημασίας για τη δημιουργία γεφυρών για διεθνή συνεργασία στον τομέα της Ε&Κ και για την καθοδήγηση των επιστημόνων και των υπευθύνων χάραξης πολιτικής Ε&Κ προς διεθνείς συμπράξεις στρατηγικής σημασίας. Από την άλλη το καθήκον των επιστημόνων είναι να εργαστούν για την παροχή περιεχομένου στη διεθνή συνεργασία, να προτείνουν τομείς συνεργασίας που ανοίγουν νέους δρόμους σε επιλεγμένους τομείς της επιστήμης, αντιμετωπίζοντας προκλήσεις που δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν μόνο από μεμονωμένα κράτη (όπως η παγκόσμια αλλαγή και το κλίμα κρίση, παγκόσμια υγεία, δημογραφική αλλαγή, ασφάλεια τροφίμων και ενέργειας, λειψυδρία κ.λπ.).

Ο κ. Κυριαζής ολοκλήρωσε την πρώτη παρέμβασή του με μια ειδική αναφορά στο PRIMA, τη Σύμπραξη για την Έρευνα και την Καινοτομία στη Μεσόγειο, μια εξαιρετική μελέτη περίπτωσης συνεργειών έρευνας και καινοτομίας και διπλωματίας με στόχο τις προκλήσεις της λεκάνης της Μεσογείου, τονίζοντας ότι η κύρια πρόκληση για την ευρωπαϊκή επιστημονική διπλωματία είναι να διατηρήσει την ισορροπία μεταξύ της ανοιχτής διεθνούς συνεργασίας, διαφυλάσσοντας ταυτόχρονα τη στρατηγική αυτονομία της ΕΕ.

Κατά την απογευματινή συνεδρία με θέμα: «2nd Strategic Plan for Horizon Europe (2025-2027)», ο κ. Κυριαζής στην παρέμβασή του ανέφερε, μεταξύ άλλων, ότι το πρώτο Στρατηγικό Σχέδιο ήταν ένα έγγραφο υψηλής φιλοδοξίας, το οποίο εισήγαγε νέα, καινοτόμα πολιτική Ε&Κ και εργαλεία χρηματοδότησης για την ενίσχυση της γνωσιακής βάσης της Ευρώπης μέσω της έρευνας αιχμής και την καθοδήγηση της διπλής πράσινης και ψηφιακής μετάβασης.

Εξέφρασε την ευαρέσκειά του για την αρχή της απλούστευσης που εισάγεται στο νέο σχέδιο, με την παρατήρηση ότι είναι απαραίτητος ο περαιτέρω εξορθολογισμός μεταξύ των διαφορετικών δράσεων του Horizon για την αποφυγή αλληλεπικαλύψεων και την εξασφάλιση ομαλής διακυβέρνησης και αποτελεσματικής χρήσης των κεφαλαίων, ώστε να προωθηθούν περαιτέρω και να διασφαλιστούν οι συνέργειες μεταξύ των clusters, των συνεργασιών και των αποστολών του Horizon.

Επίσης, αναφέρθηκε στην προώθηση των συνεργειών μεταξύ των διαφόρων χρηματοδοτικών μέσων της ΕΕ αλλά και της ιδιωτικής χρηματοδότησης ως μια θετική διάσταση του Horizon, καθώς και στην περαιτέρω υιοθέτηση ευέλικτης χρηματοδότησης για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και κοινοπραξίες ΜΜΕ.

Όσον αφορά τις συνέργειες με τις εθνικές δραστηριότητες Ε&Κ, επεσήμανε ότι είναι απαραίτητο να τηρούνται οι συγκεκριμένοι στόχοι πολιτικής κάθε κράτους μέλους που αντιστοιχούν στο εθνικό του οικοσύστημα Ε&Κ και τη χρηματοδοτική του ικανότητα.

Επιπρόσθετα, υποστήριξε την εισαγωγή μιας καλύτερα ισορροπημένης προσέγγισης μεταξύ των δράσεων έρευνας και καινοτομίας (RIA) και των δράσεων καινοτομίας (IA) προκειμένου να μην διαταραχθεί η χρηματοδότηση της βασικής έρευνας, η οποία, στην ουσία, αποτελεί τη βάση για την προώθηση της ευρωπαϊκής Στρατηγικοί στόχοι Ε&Κ.

Τέλος, πρότεινε στην Επιτροπή να διερευνήσει περαιτέρω την ενσωμάτωση της έννοιας της «κοινωνικής ετοιμότητας» και των συζητήσεων μεταξύ των κρατών μελών επί του θέματος.