Στο πλαίσιο του σχεδιασμού των δράσεων της Προγραμματικής Περιόδου 2014 – 2020 πραγματοποιήθηκε Συνάντηση της Συμβουλευτικής Ομάδας Εργασίας της πλατφόρμας «Περιβάλλον και Βιώσιμη Ανάπτυξη» στην Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ), Μεσογείων 14 -18, Αθήνα στην αίθουσα 412 την Παρασκευή 31 Μαΐου 2016 και ώρα 11.00 π.μ.

Αντικείμενο της συνάντησης, μεταξύ άλλων ήταν η ενημέρωση των μελών της Συμβουλευτικής Ομάδας Εργασίας του τομέα για τις εξελίξεις σχεδιασμού προκηρύξεων δράσεων αφού μετά την τηλεδιάσκεψη μεταξύ ΓΓΕΤ και DG REGIO (Ε.Ε.) στις 19/4/2016, προέκυψε άρση των αιρεσιμοτήτων και ως εκ τούτου δεν υφίσταται πλέον η υποχρέωση για πιλοτική δράση στον τομέα «Ενέργειας».

Επίσης λόγω της επικείμενης προκήρυξης, η οποία σχεδιάζεται από την ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ ως μια ΕΝΙΑΙΑ ΔΡΑΣΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΕΤΑΚ «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ», έγινε προσπάθεια ανάδειξης και προτεραιοποίησης θεματικών περιοχών, που αφορούν στον εν λόγω τομέα.

Από την συνάντηση διεφάνη ότι μπορούν να προκύψουν άμεσα δράσεις για τις παρακάτω θεματικές περιοχές:

  • Τεχνολογίες για την εξοικονόμηση ενέργειας
  • Μείωση της ενεργειακής εξάρτησης (ΑΠΕ/εξοικονόμηση) με τη δημιουργία αλυσίδων αξίας στον αγροτικό τομέα (value chains – bioeconomy )
  • Τεχνολογίες αξιοποίησης ΑΠΕ
  • Τεχνολογίες αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας (από ΑΠΕ)
  • Τεχνολογίες Υδρογόνου
  •  Έξυπνα δίκτυα και συστήματα μεταφοράς και διανομής σε συνδυασμό Επιστημονική και τεχνολογική (Ε&Τ) υποστήριξη της δημόσιας ενεργειακής πολιτικής
  • Μείωση των επιπτώσεων από τη χρήση συμβατικών καυσίμων (απαιτείται προτεραιοποίηση, ομαδοποίηση)
Οι παραπάνω δράσεις πρέπει να επικαιροποιηθούν, προτεραιοποιηθούν και εκκριθούν ως δράσεις εντός του Ιουλίου.