Μεταξύ 08-05-2014 και 28-05-2014 έλαβε χώρα ο 2ος γύρος διαβούλευσης για την ανάδειξη των προτεραιοτήτων στον τομέα της Ενέργειας, μέσω ενός ηλεκτρονικού  ερωτηματολογίου  με «κλειστές» ερωτήσεις.
Ο στόχος του 2ου αυτού γύρου διαβούλευσης ήταν να  συμβάλει στη διαμόρφωση  μιας πρώτης  ιεράρχησης των  βασικών ομάδων δραστηριοτήτων  που έχουν αναδειχθεί μέσα από τις εργασίες  της Πλατφόρμας (1ος γύρος διαβούλευσης), στο πλαίσιο της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης  που επεξεργάζεται η ΓΓΕΤ,  με βασικό πλέον  κριτήριο τη δυνατότητά να αναπτυχθεί στην Ελλάδα σημαντική και διεθνώς ανταγωνιστική επιχειρηματική δραστηριότητα (παραγωγή προϊόντων ή παροχή υπηρεσιών) μέσα από την ανάπτυξη καινοτομιών.
Παράλληλα μέσω του ερωτηματολογίου επιχειρήθηκε να ανιχνευθεί η ενδεχόμενη περιφερειακή διάσταση  ορισμένων  δραστηριοτήτων  του τομέα  Ενέργειας.
Στο 2ο γύρο διαβούλευσης  υπήρξε σημαντική συμμετοχή με 55 απαντήσεις. Πρώτες παρατηρήσεις με βάση το συνημμένο αρχείο:
  • Δεν υπάρχει ιδιαίτερος ενθουσιασμός για τη δυνατότητα ανάπτυξης σημαντικής και διεθνώς ανταγωνιστικής επιχειρηματικής δραστηριότητας στους  τομείς που έχουν επιλεγεί, καθώς καμία απάντηση δεν έφτασε έως το βαθμό 4 που φανερώνει μεγάλη δυνατότητα.
  • Συνολικά 9 τομείς ξεπερνούν το 3 (μέτρια δυνατότητα) και μόνο 3 το 3,5.
  • Αδιαμφισβήτητη κρίσιμη μάζα επιχειρήσεων στην Ελλάδα εμφανίζεται στους τομείς 1 εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια, 2 εξοικονόμηση ενέργειας στη βιομηχανία, 3 συστήματα ηλιακής ενέργειας  και 7 μέθοδοι και τεχνολογίες εντοπισμού γεωθερμικού δυναμικού – από αυτούς μόνο οι 3 πρώτοι εμφανίζονται και ως τομείς με δυνατότητα ανάπτυξης
  • Είναι λίγο αντιφατικό το ότι οι περιοχές 1,2,3 εμφανίζονται με τις μεγαλύτερες δυνατότητες ενώ ταυτόχρονα αντιμετωπίζουν τον μεγαλύτερο διεθνή ανταγωνισμό σύμφωνα πάντα με τις απαντήσεις.
Απαιτείται επομένως λεπτομερέστερη ανάλυση και σχολιασμός των συμπερασμάτων  ώστε να προκύψουν χρήσιμα συμπεράσματα στην ιεράρχηση των προτεραιοτήτων.
Επισυνάπτεται στη συνέχεια το αρχείο platforma energias-questionnaire-global overview-2014-05-22.pdf όπου απεικονίζονται τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα των απαντήσεων του 2ου ερωτηματολογίου.