Στο πλαίσιο του σχεδιασμού των δράσεων της Προγραμματικής Περιόδου 2014 – 2020 πραγματοποιήθηκε η 3η Συνάντηση της Συμβουλευτικής Ομάδας Εργασίας της πλατφόρμας «Μεταφορές & Εφοδιαστική Αλυσίδα» στην Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ), Μεσογείων 14 -18, Αθήνα στην αίθουσα 412 την Τετάρτη 22 Ιουνίου 2016 και ώρα 12.30 μ.μ.

Αντικείμενο της συνάντησης, μεταξύ άλλων ήταν η ενημέρωση των μελών της Συμβουλευτικής Ομάδας Έργασίας στις εξελίξεις σχεδιασμού προκηρύξεων δράσεων αφού μετά την τηλεδιάσκεψη μεταξύ ΓΓΕΤ και DG REGIO (Ε.Ε.) στις 19/4/2016, προέκυψε άρση των αιρεσιμοτήτων και ως εκ τούτου δεν υφίσταται πλέον η υποχρέωση για πιλοτική δράση στον τομέα «Μεταφορές & Εφοδιαστική Αλυσίδα».

Επίσης λόγω της επικείμενης προκήρυξης, η οποία σχεδιάζεται ως μια ΕΝΙΑΙΑ ΔΡΑΣΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΕΤΑΚ «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ», έγινε προσπάθεια ανάδειξης και προτεραιοποίησης θεματικών περιοχών, που αφορούν στον εν λόγω τομέα. Η προτεραιοποίηση των δράσεων θα αποτελέσει τμήμα κειμένου εργασίας το οποίο θα παρουσιαστεί σε ολομέλεια (πλατφόρμα Μεταφορών και Εφοδιαστικής Αλυσίδας περί τα μέσα Ιουλίου του τρέχοντος έτους).

Συνημμένα η Πρόσκληση, η Ημερησία Διάταξη και οι παρουσιάσεις της συνάντησης.