Στο επισυναπτόμενο αρχείο περιλαμβάνεται η πρόταση της Συμβουλευτικής Ομάδας Εργασίας (ΣΟΕ) της πλατφόρμας Καινοτομίας της ΓΓΕΚ του τομέα «Δημιουργικές, πολιτιστικές βιομηχανίες – Έξυπνος και βιώσιμος Τουρισμός» των Περιοχών Παρέμβασης και ενδεικτικές προτεραιοτήτων του τομέα κατά την περίοδο 2021-2027, όπως διαμορφώθηκαν μετά από τις διαδοχικές συναντήσεις της ΣΟΕ εντός του 1ου τετραμήνου 2021.