Γενικές Πληροφορίες

2η Τροποποίηση των Καταλόγων των προς Χρηματοδότηση Προτάσεων της «2ης Προκήρυξης ερευνητικών έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μεταδιδακτορικών Ερευνητών/τριών» στις επιστημονικές περιοχές  Β. Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογίας (ΕΠ.2), Ε. Μαθηματικά και Επιστήμες της Πληροφορίας (ΕΠ.5) και Θ. Διοίκηση και Οικονομία της Καινοτομίας (ΕΠ.9).

Ο σχετικός σύνδεσμος στον ιστότοπο του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. είναι https://www.elidek.gr/2021/07/20/10105/