Γενικές Πληροφορίες

Σε συνέχεια σχετικών αιτημάτων που υποβλήθηκαν στο ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. εκδόθηκε Απόφαση του Διευθυντή του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για δυνατότητα υποβολής Υπεύθυνων Δηλώσεων Υποψηφίων Διδακτόρων αντί βεβαιώσεων ορισμού Τριμελούς Επιτροπής ή στρατολογικής κατάστασης για την «3η Προκήρυξη Υποτροφιών ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για Υποψήφιους/ες Διδάκτορες».

Για να δείτε τη σχετική Ανακοίνωση που αφορά στην «3η Προκήρυξη Υποτροφιών ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για Υποψήφιους/ες Διδάκτορες» παρακαλώ πατήστε εδώ.

Σχετικός σύνδεσμος : http://www.elidek.gr/2020/11/12/6463/