1. Γενικές Πληροφορίες

Με την με αρ.πρωτ.  3922/15-01-2020 απόφαση (ΑΔΑ: 6ΙΓΤ46ΜΤΛΡ-Ο2Α) του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων εγκρίθηκε ο 2ος Τμηματικός Κατάλογος Δικαιούχων  (ένταξη έργων ΕΤΑΚ)  της Δράσης  «Χρηματοδότηση ελληνικών φορέων που συμμετέχουν επιτυχώς στις προσκλήσεις υποβολής προτάσεων της Ενότητας 2 του PRIMA».

Η ανωτέρω απόφαση αφορά στην ένταξη 7 έργων ΕΤΑΚ συνολικής Δημόσιας Δαπάνης  905.160,00€ του Καταλόγου Δυνητικών Δικαιούχων της Ειδικής Πρόσκλησης έτους 2018  για τα οποία ολοκληρώθηκε η διαδικασία υποβολής και ελέγχου σε εθνικό επίπεδο, καθώς   και η διαδικασία έκδοσης των αντίστοιχων αποφάσεων χρηματοδότησης.

Τα στοιχεία των έργων περιλαμβάνονται στην επισυναπτόμενη απόφαση