Γενικές Πληροφορίες

Σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκε η Α.Π. 5687/1263/A2/22.10.2020 (ΑΔΑ: 9ΤΩ646ΜΤΛΡ-Α15) απόφαση δεύτερης παράτασης της καταληκτικής ημερομηνίας ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης έργων στη Δράση «ΚΕΝΤΡΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ» – Κωδικός Πρόσκλησης 029ΚΕ – Α/Α ΟΠΣ 4397.

Ως ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (www.ependyseis.gr/mis) ορίζεται η Πέμπτη 25 Ιουνίου 2020 και ώρα 16:00 με καταληκτική ημερομηνία την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 15:00.