Γενικές Πληροφορίες

Σας πληροφορούμε ότι λόγω της πανδημίας Corona / Covid-19 η  προθεσμία  υποβολής των προτάσεων για την πρόσκληση Aquatic Pollutants  τροποποιείται και ως νέα καταληκτική ημερομηνία ορίζεται η 18η  Μαΐου  2020 17:00 CEST.