Γενικές Πληροφορίες

Χρονική παράταση μέχρι την Πέμπτη 23 Απριλίου 2020 της καταληκτικής ημερομηνίας ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης ερευνητικών έργων στη Δράση Εθνικής Εμβέλειας ««“ERANETs 2019b” – Ευρωπαϊκή Ε&Τ Συνεργασία – Πράξη Επιχορήγησης Ελληνικών Φορέων που συμμετείχαν επιτυχώς σε Κοινές Προκηρύξεις Υποβολής Προτάσεων των Ευρωπαϊκών Δικτύων ERANETs» Κωδικός Πρόσκλησης 027ΚΕ-Α/Α ΟΠΣ4072