1. Γενικές Πληροφορίες

Τη Δευτέρα 1 Ιουνίου ολοκληρώθηκε η υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο της 2ης Προκήρυξης Ερευνητικών έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών μέσω της Διαδικτυακής Πύλης του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. (https://hfri.grnet.gr/) με προϋπολογισμό 24.500.000€.

Στόχος της παρούσας προκήρυξης είναι η υποστήριξη της υλοποίησης επιλεγμένων Ερευνητικών έργων υψηλής επιστημονικής ποιότητας και αριστείας, στο πλαίσιο της στήριξης της ερευνητικής δραστηριότητας της Χώρας.