1. Γενικές Πληροφορίες

Τη Δευτέρα, 8 Μαρτίου 2021, ολοκληρώθηκε η υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο της 3ης Προκήρυξης Ερευνητικών έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μεταδιδακτορικών Ερευνητών/τριών με συνολικό προϋπολογισμό 8,000,000.00€. Στόχος της Δράσης είναι η υποστήριξη της υλοποίησης επιλεγμένων ερευνητικών έργων υψηλής επιστημονικής ποιότητας και αριστείας, στα οποία Επιστημονικοί/ές Υπεύθυνοι/ες (ΕΥ) είναι Μεταδιδακτορικοί/κές Ερευνητές/τριες (ΜΕ-ΕΥ).