array(3) {
 ["design"]=>
 string(7) "design2"
 ["link"]=>
 string(2) "97"
 ["back_text"]=>
 string(40) "ΠΙΣΩ ΣΤΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ"
}

Διευκρινίσεις επί του Σχεδίου Νόμου ΕΤΑΚ

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

 

Μετά από την κατάθεση του Σ/Ν για την ΕΤΑΚ και την έναρξη συζήτησης στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής, θεωρώ ότι χρήζουν περαιτέρω σαφών διευκρινίσεων τα ακόλουθα σημεία. Υπενθυμίζω, για την ενημέρωση του συνόλου της ερευνητικής κοινότητας, ότι τα κατωτέρω έχουν ήδη τεθεί υπόψη στους εκπροσώπους των Συλλογικών Οργάνων (ΕΕΕ, ΠΟΕΕΚ, κ.ά.) κατά τη διάρκεια της δίωρης συνάντησης που είχαμε την Τετάρτη 15 Οκτωβρίου στο γραφείο μου.

 1. Με το Άρθρο 1 τονίζεται ξεκάθαρα ότι «Αντικείμενο του παρόντος νόμου είναι η προαγωγή της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας με την υλοποίηση των ορισμών του Άρθρου 16 του Συντάγματος…». Επίσης, έχει ληφθεί υπόψη το περιεχόμενο της «Ευρωπαϊκής Χάρτας Ερευνητών» που περιλαμβάνεται στη σύσταση της Ε. Επιτροπής της 11ης Μαρτίου 2005.
 2. Στο Άρθρο 13.1 επισημαίνεται, μετά από προτεινόμενη νομοτεχνική βελτίωση ότι τα Ερευνητικά Κέντρα  «Διέπονται από τις διατάξεις του παρόντος και του εσωτερικού κανονισμού ή οργανισμού λειτουργίας τους με εξαίρεση τη φύση (ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ), το σκοπό, τη διοίκηση και την εποπτεία τους για τα οποία διατηρούνται σε ισχύ οι διατάξεις του Ιδρυτικού τους θεσμικού πλαισίου». Επίσης, στο Άρθρο 49.2 αναφέρεται  ότι «Με την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, τα ερευνητικά κέντρα και οι τεχνολογικοί φορείς που εποπτεύονται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, διατηρούνται, εποπτευόμενα από τη ΓΓΕΤ και διέπονται από τις διατάξεις του θεσμικού πλαισίου σύστασής τους, όσον αφορά τη φύση (ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ), τους σκοπούς, την εποπτεία και τη διοίκηση και κατά τα λοιπά από τις διατάξεις του παρόντος».

Επομένως, σε καμία περίπτωση δεν θίγεται το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο και η συνέχιση της λειτουργίας των Ερευνητικών Κέντρων. Η πρόθεση του νομοθέτη ήταν ξεκάθαρη να συνεχίσει απρόσκοπτη η λειτουργία των Ερευνητικών Κέντρων και μέσα σε ένα 6μηνο να υποβάλουν προς έγκριση, σύμφωνα με το Άρθρο 47.1, τους νέους εσωτερικούς τους κανονισμούς.

 1. Στα ΝΠΔΔ, δεν υπάρχει οποιοδήποτε απολύτως ζήτημα μονιμότητας των Ερευνητών ή ΕΛΕ Α’ και Β’ βαθμίδας. Σύμφωνα με το Σύνταγμα, οι ερευνητές αυτοί που έχουν δώσει «όρκο προς το κράτος» είναι μόνιμοι, υπάγονται στον δημοσιοϋπαλληλικό κώδικα και σε καμία περίπτωση δεν διαταράσσεται το καθεστώς υπό το οποίο έχουν προσληφθεί. Για να αμβλυνθούν ακόμη περισσότερο οι ανησυχίες, κατόπιν νομοτεχνικής βελτίωσης το Άρθρο 18.1 διαμορφώνεται ως «Το προσωπικό των ερευνητικών κέντρων και των ινστιτούτων τους του άρθρου 13 του παρόντος νόμου  διορίζεται με σχέση δημοσίου δικαίου, ή προσλαμβάνεται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου ή αορίστου χρόνου ή σύμβαση ανάθεσης έργου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις…»
 2. Η αναφορά που υπάρχει στο Άρθρο 13.5 σχετικά με τη σύσταση, συγχώνευση, διάσπαση και κατάργηση των Ερευνητικών Κέντρων, ακολουθεί ότι προέβλεπε το Άρθρο 25.1α του ν.1514/85, όπως τροποποιήθηκε από το Άρθρο 1 παρ.17 του ν.2919/2001. Σε προτεινόμενη νομοτεχνική βελτίωση συμπεριλαμβάνεται και η γνώμη του ΕΣΕΤ.
 3. Στο Άρθρο 23 παρ. 3 η διάθεση του νομοθέτη είναι ότι η δημόσια χρηματοδότηση είναι προφανές ότι καλύπτει τις «δαπάνες μισθοδοσίας των ερευνητών, των ΕΛΕ, του ειδικού επιστημονικού – τεχνικού, διοικητικού και βοηθητικού προσωπικού των ερευνητικών κέντρων και των τεχνολογικών φορέων». Για τις λειτουργικές δαπάνες προβλέπεται «μερική κάλυψη», γεγονός το οποίο ισχύει και σήμερα. Άλλωστε, όπως ήδη γνωρίζετε, παρ’ όλες τις σημαντικές περικοπές των τελευταίων ετών, σε καμία περίπτωση δεν υπήρχαν προβλήματα στη μισθοδοσία του τακτικού προσωπικού των ΝΠΔΔ.

Για να αυξήσουμε τις επενδύσεις, ως ποσοστό του ΑΕΠ, στις δράσεις ΕΤΑΚ και να προσεγγίσουμε το μέσο ευρωπαϊκό όρο, θα πρέπει να διασφαλίζονται οι κατάλληλες συνθήκες και να δοθούν τα απαραίτητα κίνητρα ώστε να ενισχυθεί και η συμμετοχή της ιδιωτικής πρωτοβουλίας σε δράσεις έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης. Με απλά λόγια θα πρέπει να δημιουργήσουμε το «κατάλληλο μείγμα» δημόσιας και ιδιωτικής χρηματοδότησης για την ενίσχυση της ΕΤΑΚ και την επίτευξη των στόχων μας.

Είμαι βέβαιος ότι με το γόνιμο και εποικοδομητικό διάλογο, που ήδη ξεκίνησε στη Βουλή, και τις κατάλληλες νομοτεχνικές βελτιώσεις και τροπολογίες που θα κατατεθούν, θα καταλήξουμε σε ένα νέο νόμο για την Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία που θα καλύπτει τις ανάγκες της ακαδημαϊκής και ερευνητικής κοινότητας, θα ενισχύσει τη θέση της Ελλάδας στον Ευρωπαϊκό και Διεθνή Χώρο Έρευνας και Καινοτομίας και θα συμβάλλει αποφασιστικά στην Ανάπτυξη της χώρας μας και στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

 

 

 

 

 

                                      Ο Γενικός Γραμματέας

                                   Έρευνας και Τεχνολογίας

 

                                       Δρ. Χρήστος Βασιλάκος