Γενικές Πληροφορίες

Απόφαση Α.Π. ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ 5058/27.10.2020 του Γενικού Γραμματέα Έρευνας & Τεχνολογίας με θέμα: «Έγκριση των αποτελεσμάτων εξέτασης των ενστάσεων και του Πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων της Παρέμβασης IΙΙ «Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων» του B΄ Κύκλου της Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» (ΑΔΑ: 6Ξ6Γ46ΜΤΛΡ-ΨΞΜ).