Γενικές Πληροφορίες

Ένταξη Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Διμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας – Ρωσίας – Παράταση και Τροποποίηση» με Κωδικό ΟΠΣ 1955, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία»

Στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων – Π.Σ.Κ.Ε. ( www.ependyseis.gr ), στο μενού «Υποβολές», έχουν αναρτηθεί οι εκθέσεις της εθνικής αξιολόγησης για όλες τις υποβληθείσες  προτάσεις καθώς και η έκθεση ελέγχου φυσικού φακέλου για τους δυνητικούς δικαιούχους που κλήθηκαν να υποβάλλουν δικαιολογητικά ένταξης.

Θα υπάρξει επόμενη ανακοίνωση για τη διαδικασία υποβολής ένστασης στο Π.Σ.Κ.Ε. και τις σχετικές προθεσμίες.