array(3) {
  ["design"]=>
  string(7) "design1"
  ["link"]=>
  string(2) "20"
  ["back_text"]=>
  string(40) "ΠΙΣΩ ΣΤΙΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ"
}

1. Γενικές Πληροφορίες

Η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων [εφεξής
ΓΓΕΚ], η σύσταση και διάρθρωση της οποίας καθορίζεται με το Π.Δ. 5/2022 (Α΄ 15), αποτελεί
δημόσια υπηρεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων [εφεξής ΥΠΑΝ], με έδρα την
Αθήνα, επί της Λεωφόρου Μεσογείων 14, τκ115 27.
Ρόλος της, μεταξύ άλλων, σύμφωνα με τον N. 4310/2014 «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και
Καινοτομία και άλλες διατάξεις» (Α΄ 258), όπως έχει τροποποιηθεί, συμπληρωθεί και ισχύει, είναι
η μελέτη και εφαρμογή μέτρων υλοποίησης του Σχεδίου Δράσης της Εθνικής Στρατηγικής Έρευνας,
Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΕΣΕΤΑΚ), με την υποστήριξη των ερευνητικών
οργανισμών, των τεχνολογικών φορέων, των επιχειρήσεων και των λοιπών φορέων για την
επιλογή, αξιοποίηση και εφαρμογή της προσφορότερης μεθοδολογίας και μέσων υλοποίησης,
όπως ιδίως με την ανάπτυξη θεματικών δικτύων προηγμένης έρευνας, τη δημιουργία κοινών
υποδομών καθώς και τον συντονισμό και τις συνέργειες των πόρων αυτών με άλλες πολιτικές και
μέσα της Ένωσης.
Αρμοδιότητα της υπηρεσίας είναι μεταξύ άλλων η αρμονική σύνδεση της ΕΣΕΤΑΚ και του σχεδίου
δράσης για την υλοποίησή της με το εθνικό σχέδιο αξιοποίησης εθνικών και ενωσιακών πόρων της
περιόδου 2014-2020 και κάθε άλλης συναφούς περιόδου. Με βάση το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης
και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0.», έχει ορισθεί δικαιούχος μεταρρυθμίσεων και έργων στον τομέα
της Ανάπτυξης και των Επενδύσεων, αναλαμβάνοντας την ωρίμανση έργων και την υλοποίησή
τους μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ) και άλλων συγχρηματοδοτούμενων
προγραμμάτων / χρηματοδοτικών εργαλείων.
Στο πλαίσιο αυτό η ΓΓΕΚ έχει αναλάβει τη χρηματοδότηση, διαχείριση, υλοποίηση και έλεγχο του
έργου με τίτλο «THORAX–Εξελίξιμο Ολιστικό Υβριδικό Επιχειρησιακό Αυτόνομο Σύστημα (Άμυνα,
Ασφάλεια, Πολιτική Προστασία)”-RRF 16654. Το έργο αφορά στη βελτίωση των επιχειρησιακών
διαδικασιών στους τομείς της ασφάλειας, της άμυνας και της πολιτικής προστασίας μέσω της
ενσωμάτωσης σύγχρονων πληροφοριακών συστημάτων. Ο κύριος στόχος του έργου είναι η
ανάπτυξη ενός συστήματος που θα συνδυάζει κάθε είδους πληροφορίες για την παρακολούθηση
και προληπτική προειδοποίηση σχετικά με πιθανές φυσικές καταστροφές που σχετίζονται με τους
κλιματικούς κινδύνους, συμπεριλαμβανομένων πυρκαγιών, καταιγίδων, ξηρασιών και πλημμυρών.
Αποσκοπεί στην ανάπτυξη τεχνολογίας μέσω της αξιοποίησης ερευνητικών εφαρμογών τεχνητής
νοημοσύνης και μεθόδων machine-to-machine learning προς όφελος των πολιτών, της οικονομίας,
της ανάπτυξης, του τουρισμού, της ναυτιλίας, της ασφάλειας και της εξοικονόμησης πόρων για τη
χώρα. Με την ολοκλήρωση του έργου αναμένεται να έχει δημιουργηθεί ένα εξελίξιμο ολιστικό
υβριδικό επιχειρησιακό αυτόνομο σύστημα, το οποίο «συνθέτει» διαφορετικούς τύπους και
μορφές συνεργατικών υποδομών, με σκοπό να είναι δυνατή η άμεση και ταχεία λήψη αποφάσεων
και η ευέλικτη αναπροσαρμογή στις αναδυόμενες και διαρκώς μεταβαλλόμενες επείγουσες
καταστάσεις σε πραγματικό χρόνο.
Η ΓΓΕΚ με βάση τα παραπάνω προβαίνει στην παρούσα Πρόσκληση εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
μέσω Καταλόγου για την επιλογή Αναδόχου του έργου «ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ
ΜΕ ΤΙΤΛΟ ‘ΤΗ2ORAX – ΕΞΕΛΙΞΙΜΟ ΟΛΙΣΤΙΚΟ ΥΒΡΙΔΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΣΥΣΤΗΜΑ’»,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 119 του Ν. 4412/2016 (Α΄147), όπως ισχύει και της με αρ.
23451/ΕΥΣΣΑ 493/24.02.2017 (Β’ 677) Υπουργικής Απόφασης και ειδικότερα του άρθρου 12 παρ. 3,
όπως ισχύει.
Το παρόν έργο συγχρηματοδοτείται με πόρους της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την
τεχνική βοήθεια του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.
Φορέας υλοποίησης είναι η ΓΓΕΚ/ΥΠΑΝ, η οποία θα υλοποιήσει το παρόν έργο στο πλαίσιο της
ενταγμένης πράξης στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας με τίτλο «ΤΗ2ORAX – Εξελίξιμο
Ολιστικό Υβριδικό Επιχειρησιακό Αυτόνομο Σύστημα» και κωδ. ΟΠΣ ΤΑ 5180833, σύμφωνα με τη
με αρ. 105796 ΕΞ 2022/22-07-2022 (ΑΔΑ: Ρ9ΝΣΗ-Τ47) Απόφαση Ένταξης, όπως εκάστοτε ισχύει.
Φορέας χρηματοδότησης του έργου είναι το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, η δε δαπάνη
του θα βαρύνει το ενάριθμο2022ΤΑ01900012της ΣΑΤΑ 019 του Προγράμματος Δημοσίων
Επενδύσεων
Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου
δημοσίων συμβάσεων: CPV: 71621000-7 «Υπηρεσίες τεχνικής ανάλυσης ή παροχής συμβουλών»,
CPV 72000000«Υπηρεσίες τεχνολογίας των πληροφοριών: παροχή συμβουλών, ανάπτυξη
λογισμικού».
Το αντικείμενο / προδιαγραφές του έργου, καθώς και η διαδικασία ανάθεσης, αναλύονται στο
Μέρος Α΄ & Β’ της παρούσας Πρόσκλησης.

    ΦΟΡΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ    ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΕΡΩΤΗΣΗΣ