1. Γενικές Πληροφορίες

Κατόπιν πρότασης της Ολομέλειας του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας (Ε.Σ.Ε.ΤΕ.Κ), αποφασίζεται η παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για την πρόσκληση με αρ. πρωτ. 49824 – 19/05/2020 με θέμα: «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ (Τ.Ε.Σ) του Ε.Σ.Ε.ΤΕ.Κ» (ΑΔΑ Ψ6ΞΤ46ΜΤΛΡ-ΔΞΕ).
Οι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλουν το βιογραφικό τους σημείωμα (έως 1 σελίδα), καθώς και έως τρεις κατ΄ ανώτατο όριο επιλογές ΤΕΣ (ή την Ειδική Ομάδα –Task Force), με σειρά προτίμησης στην εξής ηλεκτρονική διεύθυνση: TES@gsrt.gr έως τη Δευτέρα 22/06/2020 στις 14:00. Κατά τα λοιπά, ισχύει η με αρ. πρωτ. 49824 – 19/05/2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ (Τ.Ε.Σ) του Ε.Σ.Ε.ΤΕ.Κ