1. Γενικές Πληροφορίες

Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για την με Α.Π. 21020/20.01.2020 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση της θέσης του Αναπληρωτή Διευθυντή σε θέματα Έρευνας του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας.