Γενικές Πληροφορίες

Απόφαση παράτασης της προθεσμίας υποβολής των απαιτούμενων δικαιολογητικών του Παραρτήματος VIII της Αναλυτικής Πρόσκλησης της Δράσης ‘‘Ειδικές Δράσεις «ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ» – «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ» – «ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ»’’ για την έγκριση της αίτησης χρηματοδότησης των Δυνητικών Δικαιούχων του Συμπληρωματικού Προσωρινού Καταλόγου ως τις 30.09.2019.