1. Γενικές Πληροφορίες

Σας ενημερώνουμε ότι με την με αρ. πρωτ. 33918/30-03-2020 (ΑΔΑ: ΨΕΖΕ46ΜΤΛΡ-ΙΛΚ) απόφαση παρατάθηκε η προθεσμία υποβολής του φυσικού φακέλου των αιτήσεων χρηματοδότησης για την ένταξη των έργων της πρόσκλησης έτους 2019 του PRIMA.

Η προθεσμία υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης παραμένει η 3/4/2020 σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. 27659/09-03-2020 απόφαση.

Ως νέα προθεσμία υποβολής του φυσικού φακέλου ορίσθηκε η Δευτέρα 27 Απριλίου 2020.