1. Γενικές Πληροφορίες

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ προτίθεται να απασχολήσει έκτακτο προσωπικό, με το οποίο θα συναφθούν συμβάσεις υποτροφίας αριστείας και προσκαλεί φυσικά πρόσωπα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους.