Γενικές Πληροφορίες

Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ)/ Ινστιτούτο Επιστημών Χημικής Μηχανικής, προκηρύσσει μία (1) θέση Ερευνητή Γ ́βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: «Βιοϊατρική Μηχανική».

Υποβολή δικαιολογητικών:
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την αίτηση της υποψηφιότητάς τους και όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος «ΑΠΕΛΛΑ» στη διαδικτυακή διεύθυνση https://apella.minedu.gov.gr/.
Η καταληκτική ημερομηνία λήξης υποβολής των υποψηφιοτήτων είναι η 28 Δεκεμβρίου 2021.