array(3) {
  ["design"]=>
  string(7) "design2"
  ["link"]=>
  string(2) "97"
  ["back_text"]=>
  string(40) "ΠΙΣΩ ΣΤΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ"
}

1. Γενικές Πληροφορίες

Η Επιστημονική Επιτροπή, η οποία συγκροτήθηκε δυνάμει του ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ./Αρ. Φύλλου 614/14.11.2016, καλεί, κατ’ εξουσιοδότηση των άρθρων 9 και 13 του ν. 4429/2016 (Α’ 199), επιστήμονες με διεθνές κύρος και εμπειρία, διοικητική πείρα και αξιόλογη ερευνητική δραστηριότητα να υποβάλουν υποψηφιότητα για την θέση Διευθυντού του Ελληνικού ΕΛΙΔΕΚ Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ).

Ο Διευθυντής του ΕΛΙΔΕΚ ασκεί τα καθήκοντά του με πλήρη και αποκλειστική απασχόληση. Σε περίπτωση που είναι Καθηγητής ΑΕΙ ή Ερευνητής Ερευνητικού Κέντρου αναστέλλονται τα καθήκοντά του για όλη τη διάρκεια της θητείας του. Ο Διευθυντής επιλέγεται από το Επιστημονικό Συμβούλιο (ΕΣ), κατόπιν αξιολόγησης των υποψηφιοτήτων από τριμελή Επιτροπή, η οποία ορίζεται από το ΕΣ. Ο Διευθυντής του ΕΛΙΔΕΚ διορίζεται για τετραετή (4ετή) θητεία, ανανεώσιμη μόνο μία φορά. Οι αποδοχές του καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Αρμοδιότητες Διευθυντή:

1. Ο Διευθυντής του ΕΛΙΔΕΚ:
α. προΐσταται των υπηρεσιών του ΕΛΙΔΕΚ, έχει την ευθύνη για την εύρυθμη λειτουργία του και είναι διατάκτης όλων των δαπανών του.
β. Συντάσσει και δημοσιεύει τις προκηρύξεις για τις δράσεις που χρηματοδοτεί το ΕΛΙΔΕΚ, σύμφωνα με τον ετήσιο προγραμματισμό δράσεων και τις αποφάσεις του ΕΣ.
γ. Μεριμνά για την πραγματοποίηση των στόχων του προϋπολογισμού του ΕΛΙΔΕΚ.
δ. Μπορεί να ζητήσει τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης (ΓΣ) και του ΕΣ σε έκτακτη συνεδρίαση, πάντοτε μέσω του Προέδρου του εκάστοτε συλλογικού οργάνου και μετέχει χωρίς δικαίωμα ψήφου στις συνεδριάσεις τους.
ε. Καταρτίζει την ετήσια έκθεση, την οποία υποβάλλει στο ΕΣ και εν συνεχεία, προς έγκριση, στη Γ.Σ..
στ. Αναζητεί πηγές χρηματοδότησης για το ΕΛΙΔΕΚ.
ζ. Εκπροσωπεί το ΕΛΙΔΕΚ δικαστικώς και εξωδίκως.
2. Ο Διευθυντής του ΕΛΙΔΕΚ εισηγείται στο ΕΣ το διορισμό δύο (2) Αναπληρωτών Διευθυντών, τους οποίους επιλέγει ύστερα από ανοικτή πρόσκληση ενδιαφέροντος, η οποία δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του ΕΛΙΔΕΚ.

Προσόντα Διευθυντή:

Ο Διευθυντής του ΕΛΙΔΕΚ είναι επιστήμονας με διεθνές κύρος, διοικητική εμπειρία και αξιόλογη ερευνητική δραστηριότητα. Διαθέτει ευρύ όραμα, γνώση και κατανόηση των σημαντικών εξελίξεων στην επιστήμη και έρευνα, συμπεριλαμβανομένης της διεπιστημονικής έρευνας. Γνωρίζει τις διαδικασίες και τις δυνατότητες χρηματοδότησης στην Ελλάδα και τον διεθνή χώρο.

Σύμφωνα με την με αριθμ. 1/5.12.2016 απόφαση (ΦΕΚ Β’ 4110/2016) της Επιστημονικής Επιτροπής του ΕΛΙΔΕΚ, ο Διευθυντής πρέπει:
α. να είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος,
β. να έχει συγγραφικό έργο, σε μονογραφίες ή πρωτότυπες δημοσιεύσεις σε περιοδικά διεθνούς κύρους,
γ. να έχει συμμετάσχει επιτυχώς, ως επιστημονικός υπεύθυνος, σε ερευνητικά έργα,
δ. να έχει τεκμηριωμένη και εκτενή διοικητική ικανότητα και εμπειρία, σε ερευνητικούς εθνικούς ή διεθνείς φορείς του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα
ε. να γνωρίζει την ελληνική γλώσσα,
στ. να μην έχει συμπληρώσει, κατά την ημερομηνία υποβολής της υποψηφιότητάς του, το 63ο έτος της ηλικίας του.

Συνεκτιμώμενο προσόν για την εκλογή του Δ/ντη είναι η πρόταση υποστήριξης της υποψηφιότητάς του από φορείς (ΑΕΙ, Ερευνητικά Κέντρα του άρθρου 13α του ν.4310/2014) που συμμετέχουν με εκπροσώπους στη ΓΣ του Ιδρύματος. Πρόταση μπορεί να υποβάλει η Σύγκλητος ή οι ΓΣ των Τμημάτων των ΑΕΙ ή τα ΔΣ των Ερευνητικών Κέντρων ή τα Επιστημονικά Συμβούλια των Ινστιτούτων των ερευνητικών φορέων που συμμετέχουν με εκπροσώπους στη ΓΣ του Ιδρύματος. Πρόταση υποστήριξης της υποψηφιότητας μπορούν να υποβάλουν, επίσης, τα μέλη του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΣΕΚ). Η πρόταση υποστήριξης της υποψηφιότητας πρέπει να είναι αιτιολογημένη. Κάθε φορέας ή κάθε μέλος του ΕΣΕΚ μπορεί να υποβάλει έως τρείς (3) προτάσεις υποψηφίων.

Η ιδιότητα του Διευθυντή του ΕΛΙΔΕΚ είναι ασυμβίβαστη:
α. Με την ιδιότητα του μέλους της Γ.Σ. ή του ΕΣ του ΕΛΙΔΕΚ.
β. Με την ιδιότητα του δικαιούχου χρηματοδότησης του ΕΛΙΔΕΚ.
γ. Με την ιδιότητα του μέλους του Υπουργικού Συμβουλίου, του Υφυπουργού, του Γενικού ή Ειδικού Γραμματέα Υπουργείου ή αυτοτελούς Γενικής Γραμματείας, του Βουλευτή, του Περιφερειάρχη, του Αντιπεριφερειάρχη, του Δημάρχου, του αντιδημάρχου, του περιφερειακού και δημοτικού συμβούλου

Κατάθεση υποψηφιοτήτων:

Οι υποψήφιοι ή οι προτεινόμενοι ως υποψήφιοι θα πρέπει να αποστείλουν αίτηση και τα επισυναπτόμενα της στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση elidek@minedu.gov.gr αναγράφοντας απαραίτητα στον τίτλο του μηνύματος «Υποβολή Υποψηφιότητας για τη θέση του Διευθυντή του ΕΛΙΔΕΚ».

Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από:
α. συνοπτικό υπόμνημα, στο οποίο υποψήφιος παρουσιάζει συνοπτικά τους λόγους ενδιαφέροντός του για τη θέση του Διευθυντή του ΕΛΙΔΕΚ,
β. αναλυτικό βιογραφικό στο οποίο μεταξύ άλλων να αναγράφονται τα εξής: ημερομηνία γέννησης, οικογενειακή κατάσταση, website, σπουδές, υποτροφίες και βραβεία, εμπειρία και θέσεις στον ακαδημαϊκό – ερευνητικό τομέα (δημόσιο και ιδιωτικό, της ημεδαπής και της αλλοδαπής), συμμετοχή σε διεθνείς επιτροπές, διοικητικά συμβούλια, επαγγελματικούς οργανισμούς και αρμοδιότητες σε αυτά,
γ. αναλυτικό πίνακα των επιστημονικών και λοιπών δημοσιεύσεων, των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και των συμμετοχών σε συνέδρια.

Η παρούσα θα δημοσιευθεί στους δικτυακούς τόπους της ΓΓΕΤ (http://www.gsrt.gr/), του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (www.minedu.gov.gr , erevna.minedu.gov.gr) και του Euraxess (https://euraxess.ec.europa.eu/).

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει στις 28 Φεβρουαρίου 2017.