Γενικές Πληροφορίες

Σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκε η Α.Π. 5439/1216/A2/09.10.2020 (ΑΔΑ: 6ΞΝΑ46ΜΤΛΡ-ΟΛΒ) απόφαση Έγκρισης αρχείου Συχνών Ερωτήσεων – Απαντήσεων για τη Δράση «ΚΕΝΤΡΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ» του ΕΠΑνΕΚ.

Για ερωτήματα, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμπληρώνουν το σχετικό Παράρτημα X (Φόρμα Υποβολής Ερωτήσεων) της Αναλυτικής Πρόσκλησης και να το αποστέλλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση Kentr.I@gsrt.gr.