Γενικές Πληροφορίες

  • Επιλογή τομέων δημόσιας χρηματοδότησης με κριτήρια που συνδυάζουν το ελληνικό οικονομικό και κοινωνικό ενδιαφέρον με τις παγκόσμιες προοπτικές επιστημονικής και τεχνολογικής εξέλιξης: τομείς επιλεγμένοι για χρηματοδότηση από το 3ο ΚΠΣ: ήπιες μορφές ενέργειας, τρόφιμα-υδατοκαλλιέργειες, πολιτισμός-τουρισμός έντασης γνώσης, αθλητισμός, μεταφορές πλοήγηση, υγεία – βιοϊατρική – διαγνωστικές και θεραπευτικές μέθοδοι, φυσικό περιβάλλον (ατμοσφαιρικό, θαλάσσιο, υδατικό δυναμικό, δασικές πυρκαγιές, ανακύκλωση κτλ), δομημένο περιβάλλον και σεισμική προστασία, νέες μορφές οργάνωσης των επιχειρήσεων, της εργασίας και της κατάρτισης, ηλεκτρονικής μάθησης, ηλεκτρονικό επιχειρείν,
  • Δημιουργία σταθερής οργανωτικής υποδομής για δραστηριότητα τεχνολογικής προοπτικής διερεύνησης (technology foresight) και επιλογή προτεραιοτήτων με κοινωνική συναίνεση.