Στο πλαίσιο επικείμενης προκήρυξης, Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων ΕΤΑΚ «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» της τρέχουσας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020» πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 27 Ιουλίου 2016, και ώρα 10.30-14.30 στο Αμφιθέατρο «Ζέρβας» του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, Βασ. Κωνσταντίνου 48, Αθήνα συνάντηση της Πλατφόρμας «ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ & ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ» για την διαμόρφωση προτεραιοτήτων Έρευνας και Τεχνολογίας αναφορικά με τον εν λόγω τομέα.

Στη συνάντηση συμμετείχαν τα μέλη της Συμβουλευτικής Ομάδας Εργασίας της πλατφόρμας «ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ & ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ» καθώς επίσης οι βασικοί εμπλεκόμενοι φορείς στον τομέα των Μεταφορών & της Εφοδιαστικής Αλυσίδας, όπως εκπρόσωποι των παραγωγικών φορέων και βασικές επιχειρήσεις  του κλάδου, η Ομάδα της Εθνικής μας εκπροσώπησης στο Πρόγραμμα Πλαίσιο της ΕΕ «Ορίζοντας 2020» της Κοινωνικής Πρόκλησης 4 (Έξυπνες, Πράσινες και Ολοκληρωμένες Μεταφορές), εκπρόσωποι Ερευνητικών Κέντρων και ΑΕΙ με δραστηριότητα στον τομέα των Μεταφορών και της Εφοδιαστικής Αλυσίδας, εκπρόσωποι κυβερνητικών φορέων με αρμοδιότητα πολιτικής στον συγκεκριμένο τομέα καθώς επίσης εκπρόσωποι Υπουργείων και Ενδιάμεσων Διαχειριστικών Αρχών των Περιφερειών.

Αντικείμενο της συνάντησης ήταν η παρουσίαση ερευνητικών προτεραιοτήτων και δράσεων που αφορούν στον τομέα «ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ & ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ» σύμφωνα με την στρατηγική της «ευφυούς» εξειδίκευσης, στο πλαίσιο του Εθνικού Αναπτυξιακού Προγραμματισμού για την περίοδο 2014 – 2020, και αναφορικά με την ως άνω αναφερόμενη επικείμενη προκήρυξη Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων ΕΤΑΚ.

Επισυνάπτεται Πρόσκληση, Ημερησία Διάταξη, Δελτίο Συμμετοχής της εκδήλωσης, το Κείμενο Εργασίας με Παράρτημα του, καθώς επίσης οι παρουσιάσεις της εκδήλωσης.