Στο πλαίσιο επικείμενης πρόσκλησης, Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων ΕΤΑΚ «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» της τρέχουσας Προγραμματικής Περιόδου 2014 -2020», πραγματοποιήθηκε στις 5 Ιουλίου 2016, και ώρα 10.00-14.30 στο Αμφιθέατρο «Ζέρβας» του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, Βασ. Κωνσταντίνου 48, Αθήνα συνάντηση της Πλατφόρμας «ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗΣ» για την διαμόρφωση προτεραιοτήτων Έρευνας και Τεχνολογίας αναφορικά με τον εν λόγω τομέα.

Στη συνάντηση συμμετείχαν τα μέλη της Συμβουλευτικής Ομάδας Εργασίας της πλατφόρμας «Αγροδιατροφής» καθώς επίσης οι βασικοί εμπλεκόμενοι φορείς στον τομέα της Αγροδιατροφής, όπως εκπρόσωποι των παραγωγικών φορέων και βασικές επιχειρήσεις του κλάδου, η Ομάδα της Εθνικής μας εκπροσώπησης στο Πρόγραμμα Πλαίσιο της ΕΕ «Ορίζοντας 2020», εκπρόσωποι Ερευνητικών Κέντρων και ΑΕΙ, εκπρόσωποι κυβερνητικών φορέων με αρμοδιότητα πολιτικής στον συγκεκριμένο τομέα καθώς επίσης εκπρόσωποι των Ενδιάμεσων Διαχειριστικών Αρχών των Περιφερειών.

Αντικείμενο της συνάντησης ήταν η παρουσίαση ερευνητικών προτεραιοτήτων και δράσεων που αφορούν στον τομέα «ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗΣ» σύμφωνα με την στρατηγική της «ευφυούς» εξειδίκευσης, στο πλαίσιο του Εθνικού Αναπτυξιακού Προγραμματισμού για την περίοδο 2014 – 2020, και αναφορικά με την ως άνω αναφερόμενη επικείμενη προκήρυξη Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων ΕΤΑΚ. Στη συνέχεια ακολούθησε σχετική συζήτηση επί των προτεινόμενων προτεραιότητων.

Επισυνάπτονται Πρόσκληση, Ημερησία Διάταξη, Δελτίο Συμμετοχής και οι παρουσιάσεις της εκδήλωσης.